2015-11-17

Bättre informationsutbyte underlättar mot grov organiserad brottslighet

Lagändringar som möjliggör effektivare informationsutbyte och direkt­ åtkomst av information som inte är hemlig skulle förbättra förutsättningarna för effektivt arbete mot grov organiserad brottslighet". Det skriver polisen i en lägesbild av den grova organiserade brottsligheten som presenterats av Nationella underrättelsecentret (Nuc).
Enligt rapporten är huvudaktörerna inom den grova organiserade brottligheten multikriminella personer som utnyttjar både legala och illegala möjligheter till ekonomisk vinning. Dessa aktörer "behöver inte ha växt in i brottslighet från ung ålder, utan kan ha involverats som vuxen då personen har de färdigheter och kontakter som behövs".

Aktörerna bildar generellt löst sammansatta nätverk och kan tas in som specialister när de behövs. Men det är också så att den grova organiserade brottsligheten "utnyttjar människor i olika brottsupplägg", exempelvis genom att hota dem.

– Det rör sig ofta om personer som på något sätt hamnar i en beroendesituation till den kriminella aktören. Personerna som utnyttjas samarbetar eftersom de antingen har egenintresse i det eller på grund av rädsla för egen eller anhörigas del, säger Anders Danielsson, chef vid sekretariatet för Samverkansrådet och Operativa rådet.

Exempel på kompetenser som efterfrågas av inom grov organiserade brottlighet är kunskap inom ekonomi, redovisning, juridik och logistik.

Brottsområden
Kriminella aktörer inom grov organiserad brottslighet får sin grundinkomst från "olika former av mindre komplexa ekonomiska brott, bedrägerier och bidragsbrott". Enligt rapporten finns det också "tydliga indikationer på̊ att användande av företag är vanligt och sker systematiskt inom grov organiserad brottslighet".

Enligt rapporten flaggar exempelvis flera myndigheter finns "kriminella aktörer från grov organiserad brottslighet som visar intresse i olika typer av upphandlingar". Detta gäller främst arbetskraftsintensiva branscher som exempelvis bygg-, städ-, restaurang- och transportsektorn.

Grova organiserade brottslingar ägnar sig också åt "systematisk identitetsrelaterad brottslighet riktad mot välfärdssystemen" samt miljöbrott såsom illegal hantering av avfall.

Utnyttjar ökad tillgänglighet
Rapporten konstaterar att service gentemot medborgarna blivit en allt viktigare del av myndigheternas uppdrag. Symtom på detta är att myndigheter numera svarar på frågor i sociala medier och gör information lättillgänglig genom digitalisering och e-tjänster. Detta har dock inte bara lett till positiva konsekvenser enligt rapporten:

"Det negativa med denna utveckling är att de kriminella aktorernas möjligheter att kartlägga myndigheternas verksamhet underlättas. De samverkande myndigheterna upplever att kriminella aktörers kunskap om myndigheternas verksamhet ökar. Flera myndigheter har eller har haft medarbetare som medvetet eller omedvetet bidragit med kunskap som möjliggjort brottslig verksamhet."

När de samverkande myndigheterna anpassar sin verksamhet för att allmänheten enklare ska få information, kunna använda etjänster, kunna följa sin handläggning och ställa krav på snabb behandling av ärenden kommer detta även underlätta för kriminella att lära sig om myndigheterna.

Geografiska områden
Enligt polisen har myndighetscheferna utifrån lägesbilden beslutat om vilka typer av insatser myndigheterna ska inrikta sig på gemensamt. I den nya inriktningen, som gäller 2016 och 2017, har kriterierna breddats för att möjliggöra att prioritera insatser utifrån geografiska problembilder.

– Det betyder att vi exempelvis kan komma att besluta om myndighetsgemensamma insatser för att skapa trygghet i bostadsområden som är särskilt utsatta för exempelvis skjutningar. Vi har anpassat oss efter samhällsutvecklingen, säger Johan Grenfors som är ordförande i Operativa rådet.

Rapporten hävdar också att förutsättningarna för effektivt arbete mot grov organiserad brottslighet skulle förbättras med "lagändringar som möjliggör effektivare informationsutbyte och direkt åtkomst av information som inte är hemlig".

Källa: Polisen


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan