2022-06-10

Arrestantvakter kan få transportuppdrag

Regeringen har lämnat en lagråds­remiss om ändring i polis­lagen. Förslaget innebär att förord­nade arrestant­vakter ska kunna utföra rutin­mässiga transporter av frihets­berövade personer. Syftet är att ge Polis­myndig­heten bättre förut­sätt­ningar att utnyttja sina resurser effektivt och att foku­sera på det polisiära grund­uppdraget.

I dag kan Polis­myndig­heten förordna så kallade arrestant­vakter för att bemanna arrester och bistå ordinarie personal i sam­band med trans­porter. Förord­nade arrestant­vakter kan däremot inte själv­ständigt utföra trans­porter.

Regeringen föreslår att förord­nade arrestant­vakter ska kunna genomföra rutin­mässiga trans­porter utan att Polis­myndig­hetens ordinarie personal behöver vara närvarande. Rutin­mässiga trans­porter kan till exempel vara att trans­portera frihets­berövade till domstols­förhand­lingar eller sjuk­vårds­besök.

– Genom att renodla polisens uppdrag ökar deras förut­sätt­ningar för att bekämpa brott och ägna fler resurser åt mer ange­läget polis­arbete, säger justitie- och inrikes­minister Morgan Johansson.

I lagråds­remissen föreslås att endast väktare i auktori­serade bevaknings­företag ska få förordnas att vara arrestant­vakt. Dess­utom ska förord­nade arrestant­vakter ha tystnads­plikt om vissa upp­gifter som han eller hon på grund av sitt upp­drag har fått veta.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng