2022-10-14

Nordic Level Group förvärvar IP Security Scandinavia

Nordic Level Group AB  har tecknat en avsiktsförklaring om förvärv av IP Security Scandinavia AB, systemintegratör inom säkerhetsmarknadens high end-segment. IP Security har på relativt kort tid etablerat sig som en stark aktör inom segmentet kritisk infrastruktur med projekt över hela Sverige och under 2022 även tagit steget in på andra nordiska marknader.

Genom förvärvet av IP Security får Level tillgång till nya segment inom kritisk infrastruktur och förstärker sin kapacitet och förmåga att erbjuda sina kunder systemintegration, överordnade plattformar, avancerad kameraövervakning, perimeterskydd samt avancerad screeningutrustning för säkerhetskontroller.

Bidrar till tillväxt och lönsamhet

IP Security omsatte räkenskapsåret 2021 cirka 46 miljoner kronor med en EBITDA-marginal på ca 12 procent. Bolaget har en stabil lönsamhetsnivå och förväntas leverera en kontrollerad tillväxt 2023. Bolaget förväntas för helåret 2022 redovisa en omsättning och EBITDA-marginal i paritet med föregående år. Om förvärvet genomförs enligt plan, med tillträdesdag 1 december, kommer det därav bidra positivt till koncernens rörelsemarginal och operativa kassaflöde i slutet av Q4.

Total köpeskilling 30 miljoner kronor

Köpeskillingen för förvärvet utgörs av cirka 15 miljoner kronor vid tillträdet, varav 10 miljoner kronor i kontanter och resterande cirka 5 miljoner kronor i nyemitterade aktier till kursen 2,80 kronor, samt två tilläggsköpeskillingar om vardera ca 7,5 miljoner kronor som kommer att utbetalas under 2023 och 2024, villkorade av att bolaget uppnår bestämda resultatmål.

Tilläggsköpeskillingarna kommer erläggas i form av 50 procent kontanter och 50procent i nyemitterade aktier. Om de bestämda resultatmålen för 2023 och 2024 uppnås kommer sålunda den totala köpeskillingen att uppgå till cirka 30 miljoner kronor varav cirka 12,5 miljoner kronor utgörs av nyemitterade aktier.

– Förvärvet utgör ett viktigt komplement i Level’s tillväxtresa och vår teknikaffär får med IP Security en starkare bas i region Väst samt ökad konkurrenskraft med ny kompetens och erfarenhet, säger Thomas Lundin, vd för Level.

– IP Security är strategiskt positionerat inom segmentet kritisk infrastruktur samt innehar försäljningsrättigheter för ett antal viktiga produkter och system som gör oss mer konkurrenskraftiga, kommenterar han vidare.

Insteg på den nordiska marknaden

Thomas Lundin framhåller också att Level, med IP Security, gör sina första insteg på den nordiska marknaden.

– Dett ligger helt i linje med vår strategi och bolaget förstärker också vår lönsamhet. Vi tar i och med detta ytterligare ett viktigt steg mot vår vision att bli Nordens främsta leverantör av heltäckande kritiska trygghets- och säkerhetslösningar, säger han.

Nöjd systemintegratör

Nikolai Berglund, grundare av IP Security och tillika företagets vd, ser stora fördelar med att bli en del av Nordic Level Group.

– Att bli en del av en snabbväxande och stabil säkerhetskoncern som Level är helt rätt som nästa steg i utvecklingen av bolaget. Vi är övertygade om att Level´s fullserviceutbud, geografiska räckvidd och erfarenheter från hela säkerhetsbranschen kommer att innebära spännande tillväxtmöjligheter och påskynda bolagets utveckling, säger han.

– Vi ser stora synergier genom att förena verksamheten med Level och får ökad leveransförmåga, tillskott av nödvändig kompetens samt kraft för en fortsatt expansion i Norden, kommenterar Nikolai Berglund avslutningsvis.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng