2017-10-24

Förbättrad lönsamhet för Securitas

Alf Göransson, VD och koncernchef för Securitas,

Securitas tvingades tidigarelägga sin delårsrapport för tredje kvartalet och presentera den under söndagskvällen. Detta sedan en av företagets chefer blivit bestulen på personlig egendom, vilket föranledde risk för insideraffär. Planen var annars att rapporten skulle släppas fredagen den 27 oktober.

Rapporten visar på god organisk tillväxt och en något nedsatt lönsamhet och rörelsemarginal.

Försäljning för perioden juli till september uppgick till 22 651 miljoner kronor (22.316) och den organiska försäljningstillväxten landade på 5 procent (7) . Rörelseresultatet före avskrivningar blev 1.230 miljoner kronor (1 230) och rörelsemarginalen uppgick 5,4 procent (5,5).

För hela niomånadersperioden redovisades en försäljning 68 173 miljoner kronor (64.447). Den organiska försäljningstillväxt landade på 4 procent (8) och det noterade rörelseresultatet före avskrivningar blev 3 413 miljoner kronor (3.313). Rörelsemarginalen uppgick till 5,0 procent (5,1).

Alf Göransson VD och koncernchef framhöll den stärkta organiska försäljningstillväxten.

– Kvartalet återspeglade starka marknadsförutsättningar i hela koncernen och vår förmåga att leverera heltäckande säkerhetslösningar ger oss en stark konkurrensfördel, kommenterade han.

Göransson menade vidare att marknadsvillkoren i USA är gynnsamma och påtalade att Securitas växer snabbare än den amerikanska säkerhetsmarknaden.

– I Europa ser vi en gradvis återhämtning av portföljen. I det iberoamerikanska affärssegmentet fortsätter Spanien och Portugal att växa snabbare än säkerhetsmarknaden. Detta baseras på differentierade kunderbjudanden möjliggjorda av våra kontinuerliga investeringar genom åren inom säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet, kommenterade han.

Rörelsemarginalen var något under föregående års. Den förbättrades i Nordamerika medan Europa fortfarande hade negativ hävstångseffekt i några länder, samtidigt som den operationella överkapaciteten till stor del var justerad vid slutet av det tredje kvartalet. Vinsten per aktie förbättrades med 8 procent och justerat för valutakursförändringar var förbättringen 7 procent under de första nio månaderna.

– De starka makroekonomiska förhållandena och bristen på kvalificerad arbetskraft i USA och Europa kommer att resultera i högre löneinflation under det kommande året. Vi tror att vi är strategiskt väl positionerade att kompensera sådana ökningar genom prisökningar och genom att erbjuda alternativa säkerhetslösningar innehållande teknik, menade Alf Göransson som föreföll nöjd med rapporten.

– Vi fortsätter att leverera i enlighet med vår strategi. Säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet fortsätter att växa i god takt och blir en allt större del av koncernens totala försäljning.

Göransson kommenterade också Securitas strategiarbete Vision 2020 som baseras på gradvist ökade investeringar i digitaliseringen av kunders historiska och realtidsdata för att kunna producera mer proaktiva säkerhetslösningar.

– I kombination med vår strategi för säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet kommer intelligent säkerhet att skapa mervärde för kunderna, liksom ökad säkerhet, och stärka vårt ledarskap på den globala säkerhetsmarknaden, konkluderade han.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan