2016-10-06

Utredare sågar förslag om samlad integritetsmyndighet

Regeringens utredare Anna Skarhed.

Regeringens utredare Anna Skarhed. Foto: Bengt Oberger. CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Justitieminister Morgan Johansson har mottagit betänkandet ”Ett samlat ansvar för tillsynen över den personliga integriteten”. Enligt regeringens utredare Anna Skarhed är det varken möjligt eller lämpligt att samla allt ansvar för den personliga integriteten hos en myndighet.
– Vår kartläggning visar att tillsynen redan i dag i mycket hög grad är samlad hos en myndighet, Datainspektionen, som också har ett övergripande ansvar när det gäller skyddet för den personliga integriteten. Det är inte möjligt och vore inte heller lämpligt att härutöver samla all tillsyn hos en myndighet, och det skulle heller inte stärka skyddet för enskildas integritet", säger regeringens utredare Anna Skarhed.

Utöver Datainspektionen utövar en handfull myndigheter tillsyn över sådan personuppgiftsbehandling som förekommer i vissa särskilda verksamheter. Utredningen har identifierat vissa problem i gränsdragningen mellan Datainspektionen och några av de andra myndigheter som också har ett tillsynsansvar. De föreslår därför att tillsynsansvaret för bestämmelserna om personuppgiftsbehandling i abonnentförteckningar och vid användningen av så kallade cookies överförs från Post- och telestyrelsen till Datainspektionen.

Utredningen föreslår också att endast Datainspektionen i fortsättningen ska utöva tillsyn över Polismyndighetens personuppgiftsbehandling i den brottsbekämpande verksamheten. Utredaren menar att detta skulle göra tillsynen mer ändamålsenligt utformad och att skyddet för den personliga integriteten skulle stärkas.

– Vi kommer nu att skicka utredningens resultat på remiss och därefter få återkomma med hur vi går vidare med förslagen, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson

Utredningen har även lämnat ett par förslag som innebär anpassningar av tillsynen till den EU-rättsliga dataskyddsreformen som börjar gälla 2018.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng