2017-12-10

Skyddet för transpersoner utökas

Regeringen har beslutat att överlämna en proposition till riksdagen med förslag som stärker transpersoners skydd i straffrätten. Bland annat förbjuds hets mot transpersoner.

De lagändringar som regeringen föreslår medför att transpersoner skyddas fullt ut av hatbrottslagstiftningen. I dag omfattar bestämmelserna till exempel hudfärg, trosbekännelse och sexuell läggning. I propositionen föreslås att grunden könsöverskridande identitet eller uttryck läggs till i bestämmelserna om hets mot folkgrupp, olaga diskriminering och åtalsregeln som avser förolämpning. Det ska också uttryckligen framgå att det är en försvårande omständighet om ett motiv för ett brott har varit att kränka på grund av könsöverskridande identitet eller uttryck.

Regeringen föreslår också en ändring i straffrätten som inte bara har med transpersoner att göra. Bestämmelserna om olaga diskriminering och åtalsregeln som avser förolämpning utvidgas. Därmed omfattar reglerna fall där gärningsmannen har misstagit sig om de faktiska förhållandena, till exempel när någon diskrimineras utifrån ett felaktigt antagande om att han eller hon har en viss religion. Reglerna ska också gälla fall där någon förolämpas eller diskrimineras på grund av omständigheter hos en annan person, till exempel när ett barn förolämpas på grund av föräldrarnas sexuella läggning.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018, förutom ändringarna i bestämmelserna om hets mot folkgrupp i tryckfrihetsförordningen och brottsbalken som ska träda i kraft den 1 januari 2019.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng