2020-03-11

Säkrare skola - Del 3 av 7

Skolsäkerhetslösning bidrar till ökad trygghet i Dalhemskolan

Anette Swenninger, rektor på Dalhemsskolan i Helsingborg, Claes Åhlström, affärsutvecklare, Addsecure och David Ångell, tjänsteutvecklare, SOS Alarm.

Anette Swenninger, rektor på Dalhemsskolan i Helsingborg, Claes Åhlström, affärsutvecklare, Addsecure och David Ångell, tjänsteutvecklare, SOS Alarm.

Genom ett samarbete mellan SOS Alarm och Addsecure får personalen på Dalhemskolan i Helsingborg hjälp att hantera svåra situationer och kan därigenom öka tryggheten för elever och anställda. Det förväntas ge positiv effekt på skolresultaten och minskade kostnader för såväl personalomsättning som skadegörelse.

Dalhemsskolan i Helsingborg arbetar sedan 2016 aktivt med en åtgärdsplan för att skapa en bättre och tryggare skola. Skolsäkerhetslösningen från SOS Alarm och Addsecure, som är ett pilotprojekt, är en del av detta arbete.

– Vi vill att elever och personal på vår skola ska ha en trygg arbetsmiljö, säger Anette Swenninger, rektor på Dalhemsskolan.

– Att vara lärare innebär ofta ensamarbete i klassrummen med individuellt ansvar för många elever. Genom att kunna larma en kollega vid en utmanande situation ökar vi tryggheten för personal och elever. Genom att skolans personal konsekvent agerar vid varje händelse visar vi att vissa beteenden inte är accepterade.

Så fungerar skolsäkerhetslösningen

sa

Skolsäkerhetslösningen ger lärarna verktyg att gripa in i vardagliga händelser som bråk på skolgård eller i matsal, men stödjer även personalen vid allvarligare incidenter som överfall på personal eller om det finns behov av allmän utrymning eller inrymning.

Lösningen består av en kommunikationsplattform och flera tekniska hjälpmedel, däribland en app, bärbara personlarm och personsökare. När något oönskat inträffar larmar personalen varandra och SOS Alarm genom ett enkelt knapptryck i sin telefon eller på personlarmet. Samtliga larm går till skolans åtgärdsgrupp som snabbt kommer till undsättning. Personalen löser antingen uppgiften själva eller kallar på ytterligare förstärkning genom SOS Alarm och deras samarbetspartners, exempelvis kommunens väktare, räddningstjänst eller polis.

Tryggheten borde vara självklar

SOS Alarm och Addsecure är samarbetspartners sedan många år och arbetar redan idag tillsammans med kommuner för larmmottagning av brand- och inbrottsslarm och med utalarmering till räddningstjänster över hela Sverige. I och med den nya skolsäkerhetslösningen riktar sig de båda parterna nu även till kommunernas skolförvaltningar.

David Ångell, tjänsteutvecklare hos SOS Alarm, menar att många händelser som förekommer i skolor aldrig skulle accepteras på en arbetsplats.

– Att kunna vara trygg på sitt jobb och i sin skolmiljö är något som borde vara helt självklart. Elever måste må bra för att kunna uppnå resultat så vi ser detta som en viktig del av skolans uppdrag. Och kan vi hjälpa till att skapa en tryggare miljö så vill vi göra det, säger han.

Positiv effekt

Appen innehåller 14 scenarier för olika typer av händelser så som en olycka på skolgården, sammankalla krisgrupp, inrymning vid till exempel gasläcka, höjd beredskap eller stora allvarliga händelser som pågående dödligt våld.
Appen innehåller 14 scenarier för olika typer av händelser så som en olycka på skolgården, sammankalla krisgrupp, inrymning vid till exempel gasläcka, höjd beredskap eller stora allvarliga händelser som pågående dödligt våld.

Det finns en tydlig koppling mellan upplevd trygghet, arbetsmiljö och måluppfyllelse. SOS Alarm och Addsecure vill hjälpa skolor runt om i Sverige att skapa en bra arbetsmiljö och att skolsäkerhet blir en del i det strategiska arbetsmiljöarbetet.

– Otrygghet skapar press på en redan utsatt yrkesgrupp och på eleverna. Vi vill vända detta och skapa en bättre arbets- och studiemiljö. Vår erfarenhet från tidigare skolprojekt är att skolpersonal som har ett bra samspel, lätthanterliga kommunikationsvägar och god kunskap om hur de ska agera vid varje händelse, ser positiv effekt i verksamheten. Ofta med lägre personalomsättning, mindre skadegörelse och även bättre skolresultat för elever, säger Claes Åhlström, affärsutvecklare på Addsecure.

Tjänst under utveckling

Skolsäkerhetslösningen är under uppbyggnad, men redan nu ökar den personalens förmåga att agera tillsammans. Som ett nästa steg kommer SOS Alarm att koppla samman andra larm som redan finns på skolan som inbrottslarm och brandlarm.

Framöver kommer SOS Alarm också kunna aktivera åtgärder på skolan baserade på externa händelser som riskerar påverka skolans elever och personal. Exempel på detta kan vara inrymning på grund av ett farligt utsläpp, för att skapa fri passage in på skolområdet för ambulans vid olycksfall, eller en våldssituation i närliggande områden eller liknande.

Uppföljning av händelse

Skolan kommer också att få tillgång till förebyggande utbildningar som höjer personalens förmåga att hantera hot- och våldssituationer samt uppfyller arbetsmiljöverkets krav. Skolan kommer få möjlighet att följa upp händelser över tid för att kunna fatta beslut om riktade åtgärder. Det blir också möjligt att se hur effektiva åtgärderna varit, vilket blir en del av skolans kvalitetsarbete.

Kommunen har ansvaret

Hur kommuner och enskilda skolor lägger upp säkerhets- och arbetsmiljöarbetet varierar. Sven Mårtensson, säkerhetschef på skol- och fritidsförvaltningen i Helsingborgs kommun, menar att Dalhemsskolan arbetar på ett föredömligt sätt.

– Rektorn har tillsammans med personalen bestämt sig för att skapa en sund och trygg skola. Genom att ta ett helhetsgrepp om arbetsmiljön för både personal och elever skapar de sin egen trygghet. Skolsäkerhetslösningen, det vill säga tekniken och kommunikationen, är bara en del, samarbete, mellanmänskliga relationer och gemensam värdegrund är andra mycket viktiga områden personalen arbetar med för att göra Dalhemsskolan till en trygg skola, säger Sven Mårtensson.

Bred lansering

Piloten startade den 3 februari 2020 och pågår hela vårterminen 2020. SOS Alarm och Addsecure hoppas kunna erbjuda lösningen till alla skolor i Sverige från sommaren.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng