2016-03-12

Regeringen vill öka samverkan mot organiserad brottslighet

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förslag om en ny lag för att underlätta myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet.
– Det är viktigt att myndigheterna har tillräckliga verktyg i kampen mot den organiserade brottsligheten, säger inrikesminister Anders Ygeman.
Som en del i regeringens kraftsamling för att bekämpa den organiserade brottsligheten föreslår regeringen en ny lag om uppgiftsskyldighet vid samverkan mot viss organiserad brottslighet. I och med beslutet ändras ordningen så att berörda myndigheter ska dela även sekretesskyddad information med varandra, något som tidigare endast var en möjlighet.

– Att myndigheter kan samverka utan onödiga hinder är av stor betydelse för ett framgångsrikt arbete, i dag är informationsutbytet för krångligt, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Förslaget ska underlätta informationsutbytet mellan myndigheter som samverkar för att förebygga, förhindra eller upptäcka viss organiserad brottslighet.

Den föreslagna lagen är begränsad till att gälla endast i de fall behovet av informationsutbyte är extra starkt, detta för att värna den personliga integriteten. En intresseavvägning ska göras av den utlämnande myndigheten.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 15 augusti 2016.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng