2014-12-09

MSB ska böta 1,1 mkr efter olagligt avtal med SOS Alarm

MSB:s generaldirektör Helena Lindberg.

MSB:s generaldirektör Helena Lindberg. Foto: MSB Bildbank

År 2012 slöt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ett avtal med SOS Alarm som inte föregicks av någon offentlig upphandling. Förvaltningsrätten i Karlstad har fastställt att MSB inte fick sluta avtalet och efter prövning i kammarrätten åläggs MSB att betala 1,1 miljoner kronor.
Avtalet mellan MSB och SOS Alarm föregicks inte av någon offentlig upphandling. En konkurrent till SOS Alarm menade att det var fråga om en otillåten direktupphandling och att det ingångna avtalet skulle förklaras ogiltigt.

Förvaltningsrätten i Karlstad fastställde i sin dom att MSB inte fick sluta avtalet med SOS Alarm utan föregående annonsering enligt lagen om offentlig upphandling. Vanligtvis skulle avtalet då förklarats ogiltigt, men förvaltningsrätten bedömde att de tjänster som SOS Alarm skulle utföra för MSB och andra myndigheter fyller en viktig funktion för väsentliga samhällsintressen. Därför beslutades det att avtalet skulle få bestå, trots att det var fråga om en otillåten direktupphandling. MSB överklagade inte domen.

Konkurrensverket är skyldiga enligt lag att ansöka om upphandlingsskadeavgift då domstolar på detta sätt beslutar att avtal får bestå av tvingande hänsyn till ett allmänintresse. I det aktuella fallet bedömde Konkurrensverket att sanktionsvärdet var högt och begärde att MSB skulle betala 1,1 miljoner kronor i avgift. Kammarrätten delade Konkurrensverkets bedömning och MSB ålades att betala 1,1 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift.

Källa: Konkurrensverket

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng