2015-04-09

Lagförslag om myndigheternas hantering av personuppgifter

- Utredningens slutbetänkande och förslag till sammanhållen myndighetsdatalag ska nu skickas ut på remiss, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

- Utredningens slutbetänkande och förslag till sammanhållen myndighetsdatalag ska nu skickas ut på remiss, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Foto: Anders Lowdin

Informationshanteringsutredningen har överlämnat sitt slutbetänkande, Myndighetsdatalag (SOU 2015:39), till justitieminister Morgan Johansson.
– Dagens registerlagstiftning är mycket omfattande och svårförståelig inte bara för medborgarna utan också för myndigheterna som ska tillämpa regelverket, säger han.
Informationshanteringsutredningen (Ju 2011:11) har haft i uppdrag att se över den mycket omfattande registerlagstiftning som tillsammans personuppgiftslagen och annan lagstiftning reglerar hur statliga och kommunala myndigheter ska behandla personuppgifter.

Registerlagstiftningen omfattar ett stort antal sektorsövergripande och myndighetsspecifika lagar och förordningar som vuxit fram under årens lopp. Utredningen bedömer att dagens regelverk är fragmentiserat, svårförståeligt och i vissa fall inte anpassat till annan lagstiftning och tekniska lösningar för hantering av personuppgifter.

Utredningen föreslår därför att dagens regler reformeras och huvudsakligen ersätts av en ny lag - myndighetsdatalagen - med generella bestämmelser för myndigheters behandling av personuppgifter. Den nya lagstiftningen föreslås gälla för alla myndigheters hantering av personuppgifter med undantag för myndigheters brottsbekämpande och brottsförebyggande verksamhet. Förslaget innebär en renodlad persondataskyddsreglering och ska alltså inte i något avseende reglera myndigheternas sakverksamhet.

Utredningen gör bedömningen att enhetligt gemensamt ramverk för hanteringen av personuppgifter förstärker integritetsskyddet inom den offentliga verksamheten och främjar myndigheternas möjligheter att erbjuda enskilda bättre offentlig service. Ett annat syfte med förslaget är att förbättra allmänhetens möjlighet till insyn i den offentliga verksamheten.

– Dagens registerlagstiftning är mycket omfattande och svårförståelig inte bara för medborgarna utan också för myndigheterna som ska tillämpa regelverket. Följden har blivit att allmänheten har svårt att förstå hur myndigheter hanterar information och det finns risk att tillämpningen varierar mellan myndigheter. Det finns därför behov av ett enklare, mer enhetligt och modernare regelverk för myndigheternas hantering av personuppgifter, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Särskild utredare har varit justitierådet Henrik Jermsten. Rådmannen Anna Tansjö och kammarättsrådet Elisabeth Reimers har fungerat som utredningens sekreterare.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng