2014-12-01

Lag om användning av hemliga tvångsmedel klubbad

Kammaren biföll utskottets förslag omanvändning av hemliga tvångsmedel. (foto: Melker Dahlstrand)

Kammaren biföll utskottets förslag omanvändning av hemliga tvångsmedel. (foto: Melker Dahlstrand)

Det finns i dag tre tillfälliga lagar om användningen av hemliga tvångsmedel för att motarbeta särskilt allvarlig brottslighet. Bestämmelserna i de tidsbegränsade lagarna görs nu permanenta.
Till hemliga tvångsmedel räknas hemlig rumsavlyssning, hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation och kameraövervakning som sker i hemlighet.

Vissa ändringar görs i förhållande till de tillfälliga lagarna. Bland annat ska tillstånd till hemlig rumsavlyssning kunna ges även vid utredning av spioneri och så kallat statsstyrt företagsspioneri.

En annan ändring är att om en påtaglig risk för brottslig verksamhet av vissa slag kan knytas till en organisation eller grupp ska tvångsmedel kunna användas mot någon som tillhör eller jobbar för organisationen eller gruppen. Detta gäller om det befaras att personen medvetet främjar den brottsliga verksamheten. Dessutom ska åklagare i undantagsfall kunna fatta tillfälliga beslut om andra hemliga tvångsmedel än hemlig rumsavlyssning.

Regeringen föreslår också några fler lagändringar, som ska stärka rättssäkerheten och skyddet för den personliga integriteten. Bland annat blir förbudet mot att avlyssna vissa samtal mer omfattande och domstolar får inte längre fatta beslut om hemliga tvångsmedel utan att ett offentligt ombud har varit med vid beslutet.

Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2015.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng