2017-12-17

Kommuners och landstings arbete med krisberedskap

MSB har svarat på regeringens uppdrag att föreslå hur arbetet med krisberedskap och den återupptagna planeringen för det civila försvaret bör utvecklas inom kommuner och landsting.

Enligt MSB bör fokus när det gäller kommuners och landstings arbete med beredskap för kris under perioden 2018 till 2020 ligga på tre områden: Kompetenshöjning gällande totalförsvar, stärkt säkerhetsskydd samt planer för den verksamhet som ska bedrivas under höjd beredskap.

Den planering som behöver göras kommer även att stärka krisberedskapen, men behöver ta höjd för krig och krigsfara.

– De tre uppgifter vi nämner är ett första steg, det är viktigt involvera kommuner och landsting i totalförsvarsarbetet under de kommande åren, säger Thord Eriksson, samordningsansvarig för frågor som rör totalförsvarsplanering.

MSB föreslår därför ett Forum för beredskapsutveckling som kan förvalta och utveckla de överenskommelser om krisberedskap och civilt försvar som bör tecknas mellan staten och SKL avseende kommuner och landstings arbete med krisberedskap och civilt försvar.

De medel som regeringen har anslagit för arbetet med civilt försvar kommer att fördelas på ett sådant sätt att alla kommuner och landsting kan komma igång med arbetet avseende beredskapsförberedelser. En del av de ekonomiska medlen kommer att styras till de kommuner och landsting som ansluter till utpekade militärstrategiskt viktiga områden.

MSB lyfter också behovet av en översyn av LEH, Lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Lagen behöver på ett tydligare sätt än i dag inrikta och stödja ett sammanhållet beredskapsarbete i hela hotskalan, från allvarliga olyckor, krissituationer (extraordinära händelser) till höjd beredskap och krig.

MSB föreslår också myndigheten får i uppdrag av regeringen att fortsätta driva arbetet att utveckla kommuner och landstings samlade beredskap under 2018-2020.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng