2009-08-05

IT-utrustning för stora värden lagras i förråd

Svenska myndigheter och företag magasinerar stora volymer IT-utrustning som inte längre används. En undersökning från Inrego visar att nästan en tredjedel av alla myndigheter sitter på minst 50-100 datorer, laptops, skärmar och andra IT-produkter.

– En stor del av IT-utrustningen skulle kunna säljas på andrahandsmarknaden och komma till nytta i andra verksamheter. Att gömma undan utrustningen i förråd är både resursslöseri och kapitalförstöring, säger Henrik Nilsson, VD i Inrego.

Inrego, som är specialiserat på att hantera, rekonditionera och vidaresälja begagnad IT-utrustning, genomförde under april en undersökning för att ta reda på hur företag och offentliga verksamheter hanterar sin uttjänta utrustning. Sammanlagt 100 slumpvis utvalda börsföretag (41) och myndigheter (59) ingick i studien som vände sig till IT-ansvariga.

På frågan hur stora volymer begagnade datorer, skrivare och skärmar som företag och myndigheter lagrar framgår att majoriteten sitter på uppemot 50 enheter. 29 procent av myndigheterna menar att det handlar om 50-100 enheter eller fler.

Enligt undersökningen är det bara 12 procent av företagen och myndigheterna som oftast säljer sin uttjänta utrustning eller skickar den till återanvändning – huvuddelen går till skrotning och återvinning. 14 procent uppger att de oftast behåller produkterna på företaget av ”säkerhetsskäl”, motsvarande siffra för börsföretagen är 17 procent.

- I Sverige används datorerna relativt kort tid innan de fasas ut och en stor del av produkterna som ligger i källare och förråd skulle kunna gå till rekonditionering och återanvändning. Av olika skäl så blir utrustningen liggande, men det vore bättre för både ekonomin och miljön om produkterna går till återanvändning, i Sverige eller utomlands. Med tanke på att det råder datorbrist i våra skolor känns detta hamstrande av IT-prylar särskilt onödigt, säger Henrik Nilsson och betonar att ju längre produkterna står i förråden, desto mer sjunker deras värde. Värdeminskningen på datorer är cirka 5 procent per månad.

Henrik Nilsson menar att det är svårt att med säkerhet bedöma hur många enheter som förvaras ute på företag och myndigheter och hur stort värdet är i kronor, men han konstaterar att det rör sig om många tiotals miljoner om produkterna istället skulle säljas på andrahandsmarknaden.

Fakta från undersökningen
• Nästan hälften av organisationerna byter ut sin IT-utrustning regelbundet, systematiskt utifrån en policy. 65 procent byter ut sina stationära datorer vart 3-4 år. 21 procent gör det vart femte år. Situationen är likartad i privat respektive offentlig sektor.

• Huvuddelen av de bärbara datorerna byts också ut vart 3-4 år, enligt 66 procent av företagen och myndigheterna. Byten av servar och hårddiskar sker mer sällan.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng