2016-11-02

DI kommenterar Integritetskommitténs förslag

Datainspektion menar att Integritetskommitténs delbetänkande kan fungera som en ögonöppnare när det gäller omfattningen av de risker för integritetsintrång som finns i samhället.
Datainspektionen yttrar sig nu över Integritetskommitténs delbetänkande "Hur står det till med den personliga integriteten?". Myndigheten anser att betänkandet i stort ger en bra beskrivning av de risker för intrång i den personliga integriteten som kan uppkomma i samband med användning av it.

– De företeelser som betänkandet täcker in kan fungera som en ögonöppnare när det gäller omfattningen av de risker för integritetsintrång som den enskilde dagligen utsätts för. Det kan dock vara värt att lyfta fram att bilden inte är heltäckande och att den snabbt förändras, säger Datainspektionens generaldirektör Kristina Svahn Starrsjö.

Datainspektionen konstaterar också att betänkandet inte innehåller några reflektioner över i vilken mån EU:s nya dataskyddsförordning och direktiv inom den brottsbekämpande sektorn påverkar bedömningen av risken för intrång. Förordningen ska börja tillämpas den 25 maj 2018 och direktivet ska vara införlivat i svensk rätt senast den 6 maj 2018.

I betänkandet föreslås att Datainspektionen ska få ett utökat uppdrag att årligen lämna en redovisning till regeringen och riksdagen som informerar om utvecklingen och det aktuella tillståndet när det gäller frågor som rör personlig integritet och it.

– En sådan redovisning är bra och kan öka medvetenheten om skyddet av den personliga integriteten, säger Kristina Svahn Starrsjö.

I sitt yttrande påpekar Datainspektionen att för att myndigheten ska kunna bedriva tillräcklig tillsyn och samtidigt klara alla övriga utmaningar som väntar med anledning av EU:s dataskyddsreform krävs det att myndigheten får tillräckliga resurspåslag, både för arbetet med reformen och för varje därutöver tillkommande uppgift.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng