2016-04-19

Bensinbolag får inte ha en svart lista över bensinsmitare

Bensinbolag får inte ha en svart lista över fordon som tankat utan att betala. Det har Högsta förvaltningsdomstolen beslutat.
Ett säkerhetsföretag har tillsammans med företrädare för bensinbranschen tagit fram en teknisk lösning för att förhindra att personer tankar utan att betala. Att tanka utan att betala är ett brott. Enligt personuppgiftslagen är det normalt endast myndigheter som får hantera personuppgifter som rör brott. Bolagen vände sig därför till Datainspektionen och ansökte om undantag från den regeln för att kunna lagra uppgifter om obetalda tankningar i sin databas.

Datainspektionen avslog ansökan och ansåg att den innebär en omfattande registrering och hantering av personuppgifter och att skälen för lösningen inte var tillräckliga för att motivera ett så omfattande system.

– Svarta listor av den här typen ger upphov till särskilda integritetsrisker som exempelvis risk för felaktiga registreringar, brist på möjligheter att få rättelse, obefogad spridning av uppgifter och att uppgifter kan komma att användas i helt andra sammanhang än vad de ursprungligen samlades in för, sa Datainspektionens dåvarande generaldirektör i samband med avslaget.

Bolagen överklagade Datainspektionens beslut först till förvaltningsrätten som gav Datainspektionen rätt, sedan till kammarrätten som gav bolagen rätt. Datainspektionen överklagade då kammarrättens dom till Högsta förvaltningsdomstolen. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att syftet med behandlingen av uppgifterna inte kan anses motivera det integritetsintrång som behandlingen innebär, och att det därför saknades skäl att medge undantag. Högsta förvaltningsdomstolen upphävde kammarrättens dom och förvaltningsrättens dom står därmed fast.

– Det här är första gången som Högsta förvaltningsdomstolen prövar ett ärende som rör möjligheten till undantag i personuppgiftslagen för registrering av personuppgifter som rör brott, säger Datainspektionens jurist Martin Brinnen.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng