2014-11-26

Arbetsgrupp föreslår uppförandekod för riksdagsledamöter

(Foto: Melker Dahlstrand)

(Foto: Melker Dahlstrand)

En arbetsgrupp med ledamöter från riksdagens alla partier har under 2014 utrett förutsättningarna för införandet av en uppförandekod för svenska riksdagsledamöter. Gruppens slutsats är att det finns stora fördelar med en kod. Gruppens ordförande Susanne Eberstein (S) har därför i dag överlämnat ett förslag till uppförandekod till riksdagens talman Urban Ahlin.
I november 2013 tillsattes en arbetsgrupp bestående av en företrädare för varje riksdagsparti under ledning av dåvarande förste vice talman Susanne Eberstein. Bakgrunden till arbetsgruppens tillkomst var bland annat en rapport från ett av Europarådets organ, Group of States against Corruption (Greco). I sin rapport konstaterade Greco att Sverige traditionellt betraktats som ett av de minst korrupta länderna i Europa och att arbetet med att förebygga korruption verkar fungera. Greco menar likväl att det skulle finnas fördelar med en uppförandekod för de svenska riksdagsledamöterna.

ökad tydlighet och öppenhet
Arbetsgruppen har under våren 2014 ingående studerat Grecos rekommendationer. Man har därefter diskuterat frågor kring ledamotsuppdraget, bland annat vad gäller jäv, det ekonomiska registret, gåvor och mutor. Arbetsgruppens övergripande slutsats är att ledamöterna följer gällande regelverk, men menar efter att ha studerat uppförandekoder i andra länder att en uppförandekod skulle ha stora fördelar. Främst handlar det om möjligheterna till ökad tydlighet och öppenhet:

– En uppförandekod ger både väljare och valda överblick över vilka regler som gäller. Koden ger vägledning och underlättar för ledamöterna att göra rätt, säger Susanne Eberstein.

Det förslag till uppförandekod som arbetsgruppen presenterar består av en mer kortfattad del där viktiga regler och principer slås fast. Denna inledande del kompletteras med en mer konkret vägledning.

– Tillsammans bildar dessa delar en uppförandekod som arbetsgruppen hoppas kommer att underlätta de etiska överväganden en ledamot kan ställas inför, säger hon och fortsätter:

– I koden lyfts fram att uppdraget som ledamot ställer höga krav på omdöme och uppförande. Det handlar om att värna folkets förtroende och att sätta det allmänna intresset framför det egna, avslutar Susanne Eberstein.

Förslaget överlämnas till talmannen
Talmannen kommer nu att skicka förslaget till partigrupperna på remiss till den 20 februari 2015. Därefter kommer talmannen att diskutera saken med gruppledarna och ta ställning till den fortsatta hanteringen av förslaget.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng