2023-01-01

Myndigheten för totalförsvarsanalys inrättas i dag

I dag inrättas Myndigheten för totalförsvarsanalys (MTFA) som ska följa upp, analysera och utvärdera verksamheten inom totalförsvaret. Myndigheten ska genomföra analyser och utvärderingar ur ett systemperspektiv och med tyngdpunkt på totalförsvarets samlade funktionssätt.

Myndigheten ska följa upp utvecklingen av totalförsvaret i förhållande till det övergripande målet för totalförsvaret, målen för det militära försvaret samt målet för det civila försvaret. Den ska bistå regeringen med kvalificerade kunskapsunderlag inom sitt område avseende totalförsvarets inriktning och handlingsalternativ för effektivisering av statliga insatser och styrning.

– Den nya myndigheten blir viktig för att säkerställa och utvärdera att de insatser staten genomför får rätt effekt och genomförs kostnadseffektivt. Detta inte minst mot bakgrund av en ökad ambitionsnivå och utökade ekonomiska resurser. En oberoende uppföljning och utvärdering av totalförsvaret bidrar till att stärka och utveckla verksamheten vilket i förlängningen bidrar till en stärkt försvarsförmåga, säger Pål Jonson, försvarsminister.

Regeringen beslutade den 22 december 2022 att anställa Susanne Moberg, särskild utredare för Inrättandet av Myndigheten för totalförsvarsanalys, som vikarierande generaldirektör och chef för myndigheten från och med den 1 januari 2023. Anställningen gäller till dess att en ny generaldirektör och chef tillträder sin anställning. 

Myndigheten ska även ta fram och utveckla analys- och utvärderingsmetoder inom sitt verksamhetsområde.

Myndigheten ska byggas upp successivt och den 1 januari 2024 beräknas den vara i full drift med ett trettiotal årsarbetskrafter.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng