2011-03-10

Därför polisanmäldes tio säkerhetsföretag

Mats B Adman, vd Rapid

Mats B Adman, vd Rapid

I juli 2009 trädde en ny lag i kraft som innebär att de företag som bedriver larmcentralsverksamhet i Sverige måste ha särskild auktorisation. Hittills är det endast Rapid Larmcentral AB som skaffat denna auktorisation, vilket föranledde bolagets vd Mats B Adman att polisanmäla ett tiotal bolag som – utan att vara auktoriserade – bedriver larmcentralsverksamhet.
– Mitt syfte har inte varit att skada någon konkurrerande verksamhet. I stället vill jag att polisen i fortsättningen tar sitt ansvar och kontrollerar att den här lagen efterföljs, säger Mats B Adman.


I anmälan angavs att bolagen inte har auktorisation för att utföra larmcentralstjänster och därmed bryter mot bevakningslagen 1974:191 som även omfattar förordningen FAP 579-2. Rapid Larmcentral har skaffat auktorisation, och menar att det blir en snedvriden konkurrens om andra larmcentraler inte följer reglerna. Enligt Mats B Adman var syftet med anmälan inte att skada de bolag som saknar auktorisation, utan i stället belysa frågan och klarlägga att det faktiskt finns en lag som måste följas.

– Jag hoppas att vi har förtydligat saken genom polisanmälan, så att alla företag som ska starta larmcentralsverksamhet tar till sig budskapet att man faktiskt måste ha en certifierad central för att i sin tur kunna söka auktorisation. Det gör att vi inte får in oseriösa aktörer i branschen, och det är min målsättning, säger Mats B Adman.
Att frågan behövde tas upp på agendan har också visat sig med tanke på de reaktioner han fått på sin anmälan.

– Reaktionerna jag har fått har alla varit positiva, och alla har delat min åsikt kring huvudsyftet med anmälan, det vill säga att en sådan här viktig fråga blir belyst och får ett klarläggande.

Målet att få ett klargörande har också uppfyllts. Rikspolisstyrelsen gick förra veckan ut och konstaterade att alla företag som utför larmcentralstjänster måste auktoriseras. Men nu vill Mats B Adman att polisen även tar sitt ansvar och ser till att den lag som skapats också efterföljs av de bolag som bedriver larmcentralsverksamhet.

– Min polisanmälan är förhoppningsvis en engångsföreteelse för att lyfta upp frågan. Men nu måste polisen ta sitt ansvar och inte överlämna saneringsarbetet till säkerhetsbranschen. Vi riskerar annars att hamna i en situation där Rapid och andra företag som uppfyller kraven gång på gång måste polisanmäla alla nya larmcentraler utan auktorisation. Det är inte en hållbar situation, utan den här delen måste skötas av polisen, säger Mats B Adman.

Han påpekar också att landets länsstyrelser, som är tillsynsmyndigheter i frågan, ska koncentrera sig på att ta emot ansökningar och kontrollera att de som är auktoriserade uppfyller kraven. De ska inte tolka lagen och inte heller agera mot de företag som saknar auktorisation – det är återigen en fråga för polisen.

– Polisen måste också ta den här anmälan på allvar och vidta åtgärder mot de som saknar auktorisation. På längre sikt, om det inte händer något, måste kanske regeringen se över om det finns andra myndigheter än länsstyrelserna och polisen som ska ta över ansvaret för säkerhetsbranschen, säger Mats B Adman.

– Eller så får man ta bort lagen helt och hållet. Man kan inte ha lagar och förordningar som bara gäller vissa. Tanken med vårt agerande är att vi vill ha en marknad som fungerar konkurrensmässigt. I dag startas det hur många kamera-och larmcentraler som helst som inte uppfyller några som helst krav. De kan ta minimalt betalt av sina kunder eftersom de inte har några kostnader. Så får det inte gå till på en marknad som styrs av lagar och förordningar, tillägger han.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng