2017-01-29

Villkorat ja till utökat uppdrag för Datainspektionen

En utredning föreslår att Datainspektionen ska ta över vissa uppgifter från andra myndigheter och även bli nationell tillsynsmyndighet för EU:s kommande dataskyddsreform. Datainspektionen ställer sig bakom förslagen, under förutsättning att myndigheten får tillräckliga resurser för att kunna utföra sina uppgifter.
I mars 2015 fick en utredning i uppdrag att utreda om hur skyddet för den personliga integriteten skulle kunna förstärkas genom att i högre grad samla tillsynen över personuppgiftsbehandling hos en myndighet. Datainspektionen yttrar sig nu över utredningens betänkande "Ett samlat ansvar för tillsyn över den personliga integriteten" och är i stort positiv till utredningens förslag.

– Precis som utredningen föreslår anser jag att Datainspektionen ska bli den svenska nationella tillsynsmyndigheten för EU:s kommande dataskyddsreform som börjar tillämpas nästa år och som bland annat kommer att ersätta personuppgiftslagen, säger Datainspektionens generaldirektör Kristina Svahn Starrsjö.

En förutsättning för detta är dock att Datainspektionen får tillräckliga personella, tekniska och ekonomiska resurser för att kunna utföra sina uppgifter enligt reformen.

I övrigt delar Datainspektionen utredningens bedömning att Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i större utsträckning än hittills bör samråda med Datainspektionen, att vissa uppgifter ska flyttas från Post- och Telestyrelsen (PTS) till Datainspektionen och att tillsynen över den öppna polisen ensamt ska utföras av Datainspektionen och inte som idag av både Datainspektionen och Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden. Datainspektionen delar utredningens bedömning att myndigheten bör få ytterligare resurser motsvarande 9,5 årsarbetskrafter för att kunna lösa dessa nya uppgifter.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng