2020-12-02

Tungt intäktstapp – Secits förlitar sig på tjänstebaserad affärsmodell

Secits, noterat på Nasdaq First North, ser ut att ha en lång väg innan det blir något lyft. I alla fall att döma av delårsrapporten för tredje kvartalet där intäkterna minskade från 8,2 miljoner motsvarande period 2019 till 6,5 miljoner kronor – med fortsatt negativt rörelseresultat.
Lösningen på företagets lönsamhetsproblem är en tjänstebaserad affärsmodell, enligt VD Jens Wingren.

Rörelseresultat före räntor, skatter, avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) förbättrades men är fortfarande negativt, knappt minus 2 miljoner kronor (-1, 976 Tkr) att jämföra med närmare minus 2,3 miljoner (-2, 282 Tkr) vid samma period förra året.

Kassaflödet från den löpande verksamheten sjönk från minus 1,9 miljoner kronor till drygt minus 3,1 miljoner kronor där Secit förklarar försämringen huvudsakligen med ökade kundfordringar.

Ser man till årets först nio månader (jan - september 2020) sjönk intäkterna från cirka 30,6 miljoner kronor ttill 21,1 miljoner kronor. EBITDA är fortsatt negativt, trots en knapp förbättring i jämförelse med samma period 2019, 6 miljoner kronor minus 2020 mot drygt 6,4 miljoner kronor minus (-6 448 Tkr) förra året.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till drygt 2,9 miljonr kronor minus -2 937 mot drygt ,4,5 miljonr kronor (-4 556 Tkr)

Ommöblerat i ledning och styrelse
Bland väsentliga händelser under det tredje kvartalet nämns att Erik Bech-Jansen och Ulrika Strömberg tillträtt som nya styrelsemedlemmar. Nina Kronberg har rekryterat som ny CFO och medlem av ledningsgruppen. Tidigare CFO Daniel Fäldt övergick till att fokusera på sin roll som CTO. Vidare har Charlotte Törsleff rekryterats som chef för affärsutveckling och som medlem i ledningsgruppen.

Bland väsentliga händelser efter periodens utgång nämns att totalt 1,5 miljoner teckningsoptioner av serie TO1 2018/2023 såldes på marknaden för sammanlagt 3,7 miljoner kronor före transaktionskostnader. Medlen ska användas för att stärka bolaget i den pågående omvandlingen samt för att driva tillväxten i de nya abonnemangstjänsterna.

Omvandling påbörjad
Jens Wingren,VD för Secits, menar i en kommentar till delårsrapporten att den första etappen av företaget omvandling till ett specialiserat tjänsteföretag har slutförts.

– Flera rekryteringar har gjorts så att bolaget framgångsrikt ska kunna leverera större affärsvolymer, säger han och åberopar rekryteringen av nya affärsutvecklingschefen i Charlotte Törsleff, tillsättandet av Nina Kronbergsom som CFO och att tidigare CFO:n Daniel Fäldt övergår till att bli CTO på heltidför att i ett högre tempo driva Secits utvecklingsarbete när det gäller mjukvara.

– Parallellt har även teknikerteamet utökatsför att kunna hantera fler installationer och ge en högre servicegrad. Johan Perninger har rekryterats som försäljningschef för affärsdistrikt Väst,där han kommer att inrikta sig särskilt på kunder i fastighetssektorn, tillägger han.

Tjänstebaserad affärsmodell
Jens Wingren hävdar vidare att Secits nu har utformat väl definierade tjänster inom säkerhet och trygghet som vid sidan av hårdvara även har ett betydande kunskaps-och serviceinnehåll. De nya tjänsterna levereras i abonnemangsform i stället för som tidigare i form av en hårdvaruleverans med installation.

– Detta har flera fördelar. Kunderna får trygghet i att de får en funktion under en viss tid, inte enbart en vara som installeras. Abonnemangsmodellen ger också kunden fördelen att kostnaden sprids ut över den tid som tjänsten konsumeras, förklarar Jens Wingren som också framhåller att affärsmodellen också ska leda till att Secits får starkare och närmare relationer till sina kunder som ska leda till utökade möjligheter att leverera väl anpassade tjänster.

– En effekt på räkenskaperna är att redovisade intäkter inledningsvis blir relativt sett lägre, medan kostnaderna blir högre. Över kontraktens livslängd däremot bedöms såväl intäkter som marginaler bli högre med abonnemangsmodellen.

Förbättrad lönsamhet
På kort och medellång sikt innebär övergången från försäljning av hårdvara till abonnemang ett ökat behov för Secits att finansiera utrustning då hårdvaran som levereras i början av avtalstiden utgör merparten av kostnaden för att leverera tjänsten.

– Denna kostnad matchas först på medellång sikt med intäkter.Vi ser goda möjligheter att finansiera inköp av hårdvara, dels via egna kassaflöden, dels med hjälp av olika typer av krediter. Vi förväntar oss att resultaten fortsätter att förbättras så att andra halvårets resultat på EBITDA-nivå överstiger första halvårets, säger Jens Wingren som också meddelar att alla medarbetare är tillbaka på normal arbetstid sedan 1 juli och installationer hos kunder har under senhösten kunnat genomföras i god omfattning.

Förvärv att vänta
Pandemin till trots, så tror Jens Wingren, på en bra avslutning av 2020.

– Sammanfattningsvis har vi nu lagt grunden för nya Secits och vi är också rustade för en betydligt större affärsvolym. Vårt mål är att vara den givna affärspartnern för säkerhetslösningar i Sverige. Vi har lagt en offensiv plan för vår organiska tillväxt under nästa år som vi också kan komma att komplettera med förvärv som ytterligare stärker vår marknadsposition, kommenterar han avslutningsvis.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng