2020-09-03

Tufft första halvår för Consilium trots välfylld kassakista

Consilium har fått en tuff start på 2020. För andra kvartalet redovisar företaget en nettoomsättning för kvarvarande verksamhet på 74,7 MSEK (71,8). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -44,6 MSEK (-20,6).

Andra kvartalet 2020 avslutades Consiliums historia som ett globalt marint säkerhetsbolag, då Marine & Safety avyttrats till Nordic Capital och transaktionen fullföljdes den 31 mars 2020.

 1,5 miljarder i reavinst
Slutgiltig nettolikvid har fastställts under augusti månad. Slutgiltig justerad netto- likvid uppgår till 2 537 miljoner kronor, vilket medför en realisations-vinst per 30 juni 2020 om 1 503 miljoner kronor.

– Vår målsättning är att investera merparten av de likvida medel som transaktionen gett oss både i våra befintliga verksamheter men även i nya verksamheter där vi kan till- föra ett mervärde som aktiva ägare, kommenterar Carl Adam Rosenblad VD och koncernchef för Consilium.

– Dessa verksamheter kan vara kompletteringsförvärv till våra befintliga verksamheter, men även förvärv som knyter an till såväl säkerhetsområdet som till helt nya områden för att bredda verksamheten och göra den mindre känslig för konjunkturer, marknader och segment.

Första halvåret
För hela första halvåret redovisas en nettoomsättning för kvarvarande verksamhet på 137,5 miljoner kronor (152,3). Rörelseresultatet (EBIT) landade på -68,1 miljoner kronor (-38,8) Resultatet blev 1 390,8 miljoner kronor (5,7).1).

Satsning på norskt bolag
Carl Adam Rosenblad poängterar att koncernen under andra kvartalet påbörjat arbetet med att integrera sina verksamheter i Mellanöstern, Kina och Indien med sitt norska bolag Firenor med syfte att fatt skapa en ny division: Firenor International.

– Målsättningen är att under skandinavisk ledning kombinera den norska erfarenheten av pro- jektledning och ingenjörskunskap för de mest krävande offshoreprojekten i Nordsjön med lokal applikationskunskap och närvaro på viktiga nyckelmarknader i Mellanöstern och Indien, säger han.

Den operativa ledningen för Firenor International kommer att förläggas i Norge, och en successiv lansering av den nya grupperingen och varumärket kommer att ske under hösten 2020.

Covid-19 påverkan
Carl Adam Rosenblad betonar att förändringen medför utmaningar, då det är svårt att genomföra förändringsprocesser när man inte kan resa.

¬– Som ett led i denna omstrukturering har vi också under andra kvartalet avyttrat vår andel i det delägda svenska säkerhetsbolaget Incendium till dess företagsledning, vilket tidigare meddelats.

Effekterna av covid-19 i kombination med en negativ utveckling på oljepriset gör att investeringarna på Firenors nyckelmarknader skjuts på framtiden. Beslutsprocesser blir långsammare och som en konsekvens av detta ligger orderingången fortsatt på en låg nivå, menar Carl Adam Rosenblad.

Välfylld kassakista
I slutet av april beslutade Consilium att inleda en strukturerad kapitalförvaltning av de likvida medel som erhölls vid försäljningen av Marine & Safety. Syftet med förvaltningen är att generera en långsiktig avkastning på bolagets kapital som säkerställer framtida finansiering av såväl organisk som förvärvsbaserad tillväxt.

– I en extremt volatil marknad har vi initialt valt en mycket konservativ syn på risk och huvudsak- ligen investerat i obligationsmarknaden. Parallellt utvärderar vi aktivt investeringar i, och förvärv av operativa verksam- heter där vi bedömer att vi långsiktigt kan göra skillnad och skapa värde för våra aktieägare., säger Carl-Adam Rosenblad.

– Vi lever just nu i en annorlunda tid. Utmaningar och möjligheter finns det gott om. På den resa vi nu påbörjar har vi en organisation fullt dedikerad till att utveckla befintliga och nya verksamheter, och vi gör det denna gång med en välfylld kassakista. Nu börjar ett nytt kapitel i Consiliums historieskrivning, kommenterar Consiliums VD avslutningsvis.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng