Annons

Tio tekniktrender som kommer att prägla säkerhetsbranschen år 2018

Förändring är det enda som säkert består, sa den grekiske filosofen Herakleitos. Det gäller verkligen för de som arbetar med teknik eller inom teknikrelaterade områden. Den tekniska innovationstakten är så snabb att även de mest fantastiska föreställningar om framtiden tycks kunna bli verklighet när som helst.

I takt med att befintlig teknik når sin mognad, att den oförutsedda utvecklingen går allt snabbare och innovationer tar steget från konsumentapplikationer till företag (och tvärtom) är det absolut nödvändigt att vi hela tiden försöker identifiera vad som egentligen kan ge mervärde åt vår egen och våra kunders verksamhet.

Inför 2018 har jag och mina kollegor valt ut några trender som vi tror kommer att påverka vår verksamhet och branschen som helhet.

Av Johan Paulsson, CTO, Axis Communications.


1. En förflyttning ut i nätverket

Två av de senaste årens välkända trender – molntjänster och IoT (Internet of Things) – har onekligen inneburit fördelar för både företag och konsumenter. Men de har också sina nackdelar, närmare bestämt en enorm ökning av den mängd data som överförs från anslutna enheter till datacenter för behandling och lagring, vilket resulterar i behov av större bandbredd. Edge computing minskar detta problem genom att utföra databehandlingen längst ut i nätverket, nära datakällan. Det minskar betydligt den bandbredd som krävs mellan sensorer, enheter och datacentret. Ett ytterligare skäl till att satsa på edge computing är farhågorna kring dataintegriteten: att anonymisera och kryptera data i perifera enheter, innan de överförs till datacentret, kommer sannolikt att bli en lösning.

I takt med att nätverkskameror, ljudsensorer och andra sensorer – dvs. enheter längst ut i nätverket – blir allt mer avancerade och av högre kvalitet, kommer det att bli absolut nödvändigt att balansera både molntjänster och edge computing för att tillhandahålla förbättrade, tillförlitliga och användbara data, (mer information om skillnaderna finns här: https://www.networkworld.com/article/3200846/cloud-computing/the-difference-between-edge-and-cloud-computing-all-cio-s-should-know.html.

Axis - cyber security2. Moln-till-moln

Trots den ökade satsningen på edge computing som beskrivs ovan kommer molntjänsterna fortfarande att ha en viktig funktion i it-infrastrukturen. Men även om datormolnet kan ge intryck av att vara en sammanhängande helhet finns det naturligtvis flera “moln” i världen. I takt med att fler företag erbjuder molntjänster blir molnet i allt högre grad den föredragna integrationspunkten, i stället för de traditionella, lokalt körda systemen.

En fördel med integration mellan moln är att de interna it-tjänsterna kan minskas avsevärt. Dessutom kan avancerade sammansatta tjänster från flera leverantörer skapas och användas genom avancerade gränssnitt för applikationsprogrammering, bland annat för dataanalys, innehållshantering och lagring, vilket förkortar introduktionstiden till marknaden och snabbt skalar. Alla organisationer som levererar molntjänster bör undersöka möjligheterna till integration med relaterade tjänster för att ge kunder och partner mervärde.


3. Djup- och maskininlärning

Vi har nu nått ett skede då alla fördelarna med djup- och maskininlärning (deep and machine learning) kan börja förverkligas: vi har enorma mängder data att analysera, den datorkapacitet som krävs för att utföra detta inom en rimlig tidsram, avancerade algoritmer och många användningsfall att lära av. Med tanke på att några av de mest imponerande exemplen på djupinlärning har gällt bildtolkning, röstigenkänning och beslutsstöd är analysmöjligheterna på säkerhetsområdet uppenbara.

På en relativt grundläggande nivå kommer djupinlärningen att förbättra rörelsedetektering för video, ansiktsigenkänning,ett område där Axis partner Herta ligger i framkant, se https://www.axis.com/blog/secure-insights/herta-deep-learning-improve-facial-recognition/, den individuella spårningen och minskningen av falska alarm. Djupinlärningen kommer att underlätta systemutveckling, konfiguration, optimering och drift av enheter. När applikationerna utvecklas finns det dessutom stora möjligheter till prediktiv analys för att förhindra olika slags incidenter, alltifrån terrorism till halkolyckor, trafikproblem och snatteri – till att människor kastar sig framför tåg, vilket du kan läsa mer om här: https://www.axis.com/blog/secure-insights/intelligent-technology-can-help-reduce-rail-suicides/.Dessa möjligheter ligger dock ännu i sin linda. Utvecklingen är för närvarande snabb och oförutsägbar, och kraven på datorkapacitet är kolossala. Samtidigt finns det en enorm potential för djupinlärning, som en dag kan ge upphov till autonoma system.


4. Personanpassning kontra integritet

Ett möjligt användningsområde för djupinlärning skulle kunna vara skräddarsydda tjänster. Föreställ dig en detaljhandel där kundens ansikte känns igen när han eller hon kommer in i butiken, varefter erbjudanden visas på kundens mobila enhet med utgångspunkt i tidigare köp, preferenser eller till och med deras senaste surfningshistorik. Att något kan förverkligas betyder emellertid inte att det bör förverkligas. Exemplet ovan illustrerar tydligt de allt större farhågorna kring integriteten och hur företag och andra organisationer använder personuppgifter.

Lagstiftning håller på att utarbetas för att ta itu med dessa problem. I EU är det tänkt att den nya allmänna dataskyddsförordningen, https://www.eugdpr.org/, som träder i kraft i maj 2018, ska bidra till ett enhetligt dataskydd för enskilda i EU, oavsett var datan lagras eller används.

Men oavsett om de motiveras av lagstiftning eller en vilja att gå kunder och medborgare till mötes kommer alla organisationer att behöva hitta en balans mellan ökad personanpassning och skydd av individens data och integritet under det kommande året.


5. Cybersäkerhet

Precis som förra året måste cybersäkerhet tas med på listan över trender som kommer att prägla det närmaste året och även tiden därefter. Att förbättra cybersäkerheten är en uppgift som aldrig tar slut, eftersom it-brottslingar med stora resurser aldrig slutar att leta efter svaga punkter i ny teknik. Och i takt med att antalet anslutna enheter ökar exponentiellt ökar också antalet möjliga brister som, om de inte åtgärdas, kan leda till nätverksläckor, spridning av virus eller helt enkelt kostsam avbrottstid. Under 2018 kommer utan tvivel fler angrepp och sårbarheter att uppenbaras. Svaret är proaktivitet och en systematisk process för att se till att programfixar implementeras så snart de är tillgängliga (vår Hardening Guide är en bra resurs: https://www.axis.com/files/sales/AXIS_Hardening_Guide_1488265_en_1510.pdf.


6. Plattformar som utnyttjar den fulla potentialen hos sakernas Internet (IoT)

När det gäller IoT (Internet of Things, sakernas Internet) har det nu blivit nödvändigt att använda skalbar arkitektur för att skala, samla in och analysera data samt på ett effektivt sätt hantera nätverket av anslutna enheter. En plattform för IoT gör att utrustning från olika nodleverantörer kan samverka, enkelt utbyta information och bilda smarta system med hjälp av befintlig nätverksinfrastruktur. Många företag, både väletablerade teknikleverantörer och nya marknadsaktörer, erbjuder plattformar för IoT, och nästa år kommer utvecklingen att fortsätta. I framtiden kommer det också att bli viktigt med nya internationella standarder eller de facto-standarder för interoperabilitet mellan olika plattformar för IoT som stöder verkligt leverantörsagnostiska system.


7. Blockchain: mer än bitcoin

För många är blockchain och bitcoin samma sak. I verkligheten är de helt olika saker. Bitcoin bygger visserligen på blockchainteknik, men blockchains möjligheter att verifiera nästan vad som helst av värde är praktiskt taget obegränsade. Eftersom blockkedjetekniken tillhandahåller en öppen, distribuerad lista som effektivt kan registrera transaktioner mellan två parter på ett verifierbart och permanent sätt kommer den att börja testas inom flera användningsområden och sektorer under det kommande året.

Med tanke på att denna teknik gör det möjligt att verifiera vilket innehåll som helst skulle den i vår bransch kunna användas för att verifiera videoinnehåll från flera källor, t.ex. offentliga mobiltelefoner och polisens kroppskameror, i samband med kriminaltekniska undersökningar. Utöver videodata kan blockkedjetekniken också användas för att verifiera äktheten hos enheter som är anslutna till kameranätverket.


8. Att öppna upp de silos som hindrar smarta städer

Idén om smarta (och därmed trygga) städer är inte ny. Sedan flera år tillbaka bidrar det ökade antalet sensorer av olika slag som placeras på olika håll i stadsmiljön till att underlätta olika uppgifter, alltifrån brottsbekämpning till bevakning av luftkvaliteten. Eftersom en allt större del av världens befolkning bor i städer – 25 % fler kommer att bo i städer år 2050 – kommer allt fler sensorer att användas för att göra stadsmiljön trivsammare, hållbarare och säkrare.

En verkligt smart stad är emellertid en stadsutvecklingsvision som på ett säkert sätt integrerar informations-, data- och kommunikationsteknik samt IoT för att hantera stadens tillgångar. Dessa tillgångar är bland annat myndigheters informationssystem, skolor, bibliotek, transportsystem, sjukhus, kraftverk, vattenledningsnät, avfallshantering, brottsbekämpning och räddningstjänst samt andra samhälleliga tjänster.

Traditionellt sett har de flesta av dessa tjänster varit åtskilda från varann, vilket hämmar utvecklingen av smarta städer. En stad kan bara vara verkligt “smart” om all data är öppen och kan användas för samtliga tjänster. Hantering av de utmaningar som uppkommer i städerna, såsom invånarnas säkerhet, trafikstockningar, gammal infrastruktur och insatser vid naturkatastrofer och terroristattacker, kräver en samordnad analys av tillgängliga data för att man ska kunna vidta lämpliga och ändamålsenliga åtgärder.


9. Icke-visuella sensorer innebär nya dimensioner

Tills helt nyligen användes huvudsakligen – om inte uteslutande – videodata för bevakning, vilket naturligtvis endast ger ett tvådimensionellt perspektiv. Genom användning av nya, icke-visuella sensorer kommer detta perspektiv att bli flerdimensionellt och ge data som möjliggör en snabb och noggrann bedömning av olika situationer och därmed snabbare eskalering, aktivering av lämpliga åtgärder och minimering av falsklarm.

Radarteknik använder exempelvis elektromagnetiska vågor för rörelsedetektion. Radar är inte känsligt för de saker som normalt utlöser falsklarm – t.ex. rörliga skuggor eller ljusstrålar, små djur, regndroppar eller insekter, vind och dåligt väder – och den kan ge information om alla objekts exakta position och rörelseriktning. Termisk avbildning är en icke-visuell teknik som redan är relativt väletablerad, men tack vare framsteg vad gäller ljuddetekteringens noggrannhet, såväl när det gäller fönster som krossas eller höjda, aggressiva röster, kommer även ljud att kunna användas för att ge ytterligare värdefull information som kan missas i en rent videobaserad lösning.

Mer information om radarteknik: https://www.axis.com/technologies/radar

Mer information om ljuddetektering: https://www.axis.com/solutions-by-application/sound-detection


10. Virtuella assistenter och förstärkt verklighet tar steget in i affärsvärlden

Virtuella assistenter har i hög grad börjat användas bland konsumenter under det senaste året. Amazon Alexa, Google Home, Apple Siri och Microsofts Cortana har alla slagit igenom som teknik som hjälper folk i vardagen, och kommande teknik som Facebook M bygger vidare på detta. Denna sorts teknik kommer oundvikligen att börja användas mer och mer även av företag, eftersom konsumenterna förväntar sig samma tekniska hjälp på sina arbetsplatser som hemma. Särskilt för leverantörer av avancerade eller komplexa teknikbaserade produkter och tjänster kommer virtuellt stöd vid specificering, installation, konfiguration och drift att bli mer än bara något som förväntas – det kommer att bli ett krav.

På ett liknande sätt är förstärkt verklighet en teknik som hittills främst har använts i vissa nischbranscher, t.ex. militär och luftfart. Den bär emellertid på en enorm potential för mer kommersiell användning, särskilt nu när den blivit tillgänglig i mobila enheter och i allt fler kroppsburna datorer.

Det finns en uppenbar affärsmöjlighet för förstärkt verklighet i samband med installation och underhåll av tekniska lösningar, eftersom visuella instruktioner kan komplettera teknikerns egna synintryck och underlätta dennes arbete. Icke-visuella sensorer och analysverktyg används i allt högre grad för att öka noggrannheten och komplettera visuell information. I vår bransch kommer konsumenterna av videobevakningsteknik alltmer att använda förstärkt verklighet för att sammanföra dessa datakällor i en enda vy, vilket möjliggör snabbare och mer målinriktade åtgärder.

Det var det: tio trender som vi på Axis tror kommer att prägla 2018.

Johan Paulsson, CTO, Axis Communications

Johan Paulsson, CTO, Axis Communications


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng