2016-03-17

Tillsyn över brottsbekämpande myndigheter fungerar väl

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden utför sina uppgifter på ett ändamålsenligt sätt och de brottsbekämpande myndigheterna som den utför tillsyn över tar nämndens uttalanden på allvar. Det finns dock en risk för att tillsynsverksamheten får stå tillbaka, visar en granskningsrapport från Riksrevisionen.
Riksrevisionen har granskat om Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, SIN, arbetar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. SIN bedriver tillsyn över de brottsbekämpande myndigheterna Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Ekobrottsmyndigheten, åklagarmyndigheten och Tullverket. Nämnden har tillsyn över tre områden: användningen av hemliga tvångsmedel, användningen av kvalificerade skyddsidentiteter och polisens behandling av personuppgifter. Verksamheten där omfattas till stor del av sekretess och begränsad insyn och för allmänhetens förtroende är det därför viktigt att den bedrivs rättssäkert och att tillsynen fungerar väl.

Riksrevisionens övergripande slutsats är att Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden utför sina tillsynsuppgifter på ett ändamålsenligt sätt. Myndighetens uttalanden och underrättelser är tydliga och välmotiverade. De brottsbekämpande myndigheterna tar nämndens uttalanden om regelefterlevnad på allvar och följer dessa.

Det finns dock, enligt Riksrevisionen, en risk för att tillsynsverksamheten får stå tillbaka. Det beror på att om en enskild person begär det ska SIN kontrollera om han eller hon har utsatts för hemliga tvångsmedel eller har varit föremål för brottsbekämpande myndigheternas personuppgiftsbehandling samt om detta har skett i enlighet med lag. Om denna kontroll ökar kraftigt och tar mycket av myndighetens resurser i anspråk finns risk att tillsynsverksamheten inte kan genomföras som planerat. Det kan medföra att SIN inte förmår fullgöra hela sin uppgift.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng