2017-03-07

SOS Alarms verksamhet på den privata säkerhetsmarknaden ifrågasätts

Mats B. Adman, vd för Rapid Säkerhet, debatterar om SOS Alarms verksamhet på den privata säkerhetsmarknaden.

Mats B. Adman, vd för Rapid Säkerhet, debatterar om SOS Alarms verksamhet på den privata säkerhetsmarknaden.

Mats B. Adman, vd för Rapid Säkerhet, ifrågasätter SOS Alarms verksamhet på den konkurrensutsatta säkerhetsmarknaden. Han gör det i en debattartikel i årets första nummer av Detektor, som utkom förra veckan.SecurityUser.com publicerar artikeln i sin helhet nedan.

är SOS Alarms verksamhet förenlig med gällande konkurrenslagstiftning och EU:s fördrag 101–109? Ska staten tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) få äga och driva verksamheter som konkurrerar på den privata marknaden, där det redan finns en fungerande struktur?

SOS Alarm AB ägs av Staten och SKL till lika delar och är tilldelad 112-uppdraget samt andra upp- drag från MSB utan upphandling. Samtidigt agerar SOS Alarm på den privata säkerhetsmarknaden med tjänster inom brandlarm och inbrottslarm. På sin webbplats använder SOS Alarm sin offentliga ställning för att stärka sin konkurrenskraft: "... som Sveriges största larmcentral lever vi i ständig beredskap, vilket också ger vassare säkerhetstjänster. Så med oslagbar kunskap och modern teknik erbjuder vi svenska företag och organisationer – oavsett storlek – säkerhet i världsklass."

Som representant för Sverige när det gäller Europa-standardiseringsarbetet för larmcentraler inom Cenelec har jag fått en bild om hur marknaderna fungerar i Europa. Mig veterligen finns inget land där en statlig aktör agerar som SOS Alarm gör på den svenska säkerhetsmarknaden och jag ställer mig frågande om det verkligen är förenligt med svensk konkurrenslagstiftning och EU:s förordningar 101–109?

"Mig veterligen finns inget land där en statlig aktör agerar som SOS Alarm gör på den svenska säkerhetsmarknaden"

Ser vi på brandlarmsidan så råder en monopolsituation. För våra kunder är det i stort sätt omöjligt att koppla sina certifierade brandlarmanläggningar tillsammans med sina inbrottslarm då räddningstjänst och SOS Alarm inte tillåter oss att förmedla dessa larm till dem. Detta trots att alla auktoriserade och certifierade larmcentraler uppfyller samtliga krav som ställs gällande brandlarm.

Därutöver gynnas inte en sund konkurrens på säkerhetsmarknaden av att en statlig finansierad verksamhet tar emot inbrottslarm, fordonslarm, personlarm och kameralarm från privata företag och organisationer.

"Ska vi som representerar de privata aktörerna via skattemedel behöva finansiera SOS Alarms verksamhet på den konkurrensutsatta marknaden?"

SOS Alarm har lagt ner stora belopp på att utveckla tjänsteroch produkter på projekt som "visuella" tjänster, larmhanterings- system och liknande. De statligt finansierade resurserna är långt över vad ett företag som Rapid har och utgör en faktor som sned- vrider konkurrensen. Ska vi som representerar de privata aktörerna via skattemedel behöva finansiera SOS Alarms verksamhet på den konkurrensutsatta marknaden?

SOS Alarm AB hade 2015 en omsättning på cirka 970 miljoner och området Säkerhet och jourtjänster står för 308 miljoner av den totala omsättningen. Läser man den senaste kvartalsrap- porten finns det inget i den som särskiljer SOS Alarms verksamhe- ter, så det är svårt att se vad som är vad. är det statliga tillförda medel som utvecklar och bekostar verksamheterna kring säkerhet och jourtjänster?

Att SOS Alarm får uppdrag utan upphandling gällande 112 må var hänt, även om ett antal tjänster runt dessa uppdrag borde vara

föremål för upphandling. Men vi vet också att många kommuner, landstingstyrda verksamheter, statliga verk och andra offentliga verksamheter inte upphandlar sina tjänster inom dessa områ- den då de som "delägare" väljer att "köpa av sig själva". är det förenligt med målet om en sund konkurrens och gällande konkurrenslagstiftning?

Säkerhetsbranschen, ansvariga politiker och Konkurrensverket måste se över den här frågan

"är SOS Alarms verksamhet förenlig med gällande konkurrenslagstiftning?"

i samband med att man håller på med en 112-utredning. Hur finansieras SOS Alarms verksamhet på den konkurrensutsatta marknaden? Ska "delägare" får köpa direkt av SOS Alarm utan upphandling? är SOS Alarms verksamhet förenlig med gällande konkurrenslagstiftning?

Mats B Adman
VD Rapid Säkerhet,
representant i Cenelec WG14 (EN-standard larmcentraler) och i Eurolarm.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng