2017-05-06

Regeringen vill ändra offentlighets- och sekretesslagen

I dag har regeringen lämnat en remiss till Lagrådet med förslag på ändringar i offentlighets- och sekretesslagen som innebär ett förstärkt sekretesskydd för enskilda och för vissa uppgifter i det allmännas verksamhet.
Regeringen föreslår de ändringar i lagen som bedöms nödvändiga för att, med beaktande av offentlighetsprincipen, skydda angelägna enskilda och allmänna intressen. Förslagen innebär bland annat att:
  • Bibliotekssekretessen, som gäller för uppgifter om boklån, utsträcks till att även omfatta uppgifter om enskildas användning av informationsteknik hos bibliotek.
  • Sekretess införs för uppgifter om enskildas personliga förhållanden i ärenden enligt begravningslagen.
  • Sekretesskyddet för uppgifter om offentliganställda i personaladministrativ verksamhet stärks. Det skydd som nu gäller hos myndigheter där personalen särskilt kan riskera att utsättas för våld eller annat allvarligt men, utsträcks till att gälla för alla offentliganställda. ändringen omfattar dock inte personnummer eller födelsedatum, vilket är en ändring gentemot det förslag som tidigare lämnats i en departementspromemoria. De uppgifter som berörs är enskildas bostadsadress och privata telefonnummer samt andra jämförbara uppgifter. Det gäller också uppgifter i form av fotografiska bilder som används för att framställa tjänstekort och uppgifter om närstående till personalen. Skyddet utsträcks samtidigt till att också omfatta fotografiska bilder som används för intern presentation av myndighetens personal.
  • Sekretess införs till skydd för uppgifter om enskilda som lämnar stödförklaringar för europeiska medborgarinitiativ.
  • Sekretesskyddet för uppgifter som utbyts inom ramen för internationellt polisiärt samarbete görs "tydligare och mer heltäckande".
  • Sekretesskyddet för uppgifter om åtgärder som syftar till att upprätthålla ordningen och säkerheten i Kriminalvårdens verksamhet stärks.
  • Ett nytt organ, Hälsohögskolan i Jönköping AB, förs in i bilagan till offentlighets- och sekretesslagen så att offentlighetsprincipen kommer att gälla även där.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 december 2017.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng