2020-06-08

FOI och ISP ska granska utländska direktinvesteringar

Regeringen ger ISP och FOI i uppdrag att stärka arbetet mot utländska direkt­investeringar inom skydds­värda områden. Detta på grund av att corona­pandemin kan öka riskerna för att utländska aktörer gör investeringar i svenskt näringsliv och strategisk infra­struktur i syfte att komma åt värde­full teknologi och informa­tion på ett sätt som hotar Sveriges säkerhet.

EU antog 2019 en förordning om granskning av utländska direkt­investeringar i unionen som börjar tillämpas 11 oktober 2020. Den kräver justeringar i svensk lag­stiftning och för att uppfylla EU-förord­ningens krav och för att stärka arbetet mot utländska direkt­investeringar som utgör hot mot säkerhet och allmän ordning har regeringen beslutat att ISP utses till Sveriges kontaktpunkt enligt EU:s förordning om utländ­ska direkt­investeringar.

ISP (Inspektionen för strategiska produkter) får befogenhet att hämta in vissa uppgifter om utländska investerare och det svenska företag som är aktuellt då direkt­investeringen riskerar att påverka säkerhet och allmän ordning inom EU. ISP ska också, tillsammans med Försvars­makten, Säkerhets­polisen, Total­försvarets forsknings­institut och Försvarets materiel­verk (FMV), stärka arbetet mot säkerhets­hotande utländska direkt­investeringar. 

FOI får i uppdrag att i samråd med ISP, Försvars­makten, FMV och Säkerhets­polisen, genomföra en studie om utländska investeringar i skyddsvärda verksamheter. FOI ska också samverka med Direkt­investerings­utredningen och Kommers­kollegium. Enligt beslutet ska FOI beskriva riskerna med utländska direkt­investeringar i skyddsvärda verk­samheter, ange generella egenskaper och omständig­heter hos investerare som kan innebära en säkerhetsrisk vid en investering och kartlägga vilka områden och branscher där utländska direkt­investeringar kan få negativa konsekvenser för säkerheten.


Taggar

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng