2016-04-11

MSB: stärk Migrationsverkets krisberedskap

MSB har för regeringen föreslagit att Migrationsverket ska ingå i krisberedskapsförordningen. Höstens flyktingsituation har visat att Migrationsverket bör vara en av de myndigheter som på detta sätt pekas ut i förordningen, menar MSB.
Förslaget är att Migrationsverket ska ingå i samverkansområdet skydd, undsättning och vård. Förändringen kommer att stärka samhällets krisberedskap, framför allt genom att underlätta den samverkan mellan myndigheter som behövs i samband med att många flyktingar behöver tas om hand.

Migrationsverket bör inkluderas bland de myndigheter som har ett särskilt ansvar för krisberedskapen enligt 10 § i förordningen och som är bevakningsansvariga myndigheter med ansvar enligt 16 §. MSB föreslår även att regeringen ska besluta att Migrationsverket ska ha tjänsteman i beredskap och ledningsfunktion i enlighet med 11 och 12 §§.

Bakgrund till förslaget
Av 10 § i krisberedskapsförordningen framgår att de myndigheter som regeringen meddelar föreskrifter om, eller beslutar efter förslag från MSB, har ett särskilt ansvar för att planera och vidta förberedelser för att skapa förmåga att hantera en kris, förebygga sårbarheter och motstå hot och risker. Dessa myndigheter är också bevakningsansvariga myndigheter med ansvar att vidta åtgärder inför och vid höjd beredskap enligt 15-18 §§ i förordningen.

MSB föreslås ingå i samtliga samverkansområden

MSB har ansvaret för att samordna och stödja arbetet i samtliga samverkansområden. Därför bör MSB inte vara undantagen från att delta i något av dessa. MSB finns idag enligt bilagan till förordningen inte med i samtliga samverkansområden. I samverkansområdena Transporter och Ekonomisk säkerhet har MSB i stället, med stöd av 8 § förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap, själv beslutat att myndigheten ska ingå. Genom att låta MSB ingå även i samverkansområdena Transporter och Ekonomisk säkerhet bekräftar regeringen den roll som MSB behöver ha för det samlade planeringsarbetet i hela hotskalan.

Regeringen ska nu överväga förslagen från MSB och förväntas återkomma med besked senare i vår.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng