2016-03-19

MSB: Sårbarheter från förra året kvarstår

Trots vidtagna åtgärder bedömer dock MSB att samma brister i förmåga och sårbarheter som redovisats förra året kvarstår. Det handlar bland annat om störningar i el-, dricksvattensförsörjning och elektronisk kommunikation.
MSB rapporterar årligen en nationell bedömning avseende risker, sårbarheter och förmåga (NRFB) till regeringen. årets samlade bedömning visar att det identifieras och genomförs en rad olika åtgärder för att stärka Sveriges krisberedskap, exempelvis övningar, olika samverkansprojekt, analyser och studier samt planering för olika händelser.

– Den nationella risk- och förmågebedömningen, NRFB, är ett viktigt underlag för att inrikta och utveckla arbetet med samhällsskydd och beredskap, säger Cecilia Nyström, avdelningschef vid avdelningen för utveckling av samhällsskydd. Den utgör ett underlag för aktörerna att fokusera på rätt åtgärder.

Fem utvecklingsområden
Utifrån analysen av det samlade underlaget har MSB identifierat fem utvecklingsområden som myndigheten anser är särskilt viktiga att arbeta vidare med för att stärka krisberedskapen.
  • Arbetet med krisberedskap och civilt försvar behöver prioriteras högre av aktörerna.
  • Kunskap om roller och ansvar inom krisberedskapen behöver öka, särskilt avseende det geografiska områdesansvaret.
  • Arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser behöver utvecklas för att kunna användas som planeringsunderlag både för krisberedskap och civilt försvar.
  • Dimensionerande scenarier kan utgöra ett kompletterande verktyg för att planera och utveckla krisberedskapen.
  • Det behöver ställas tydligare krav på samhällsviktiga verksamheter.

Flera aktörer bidrar till underlaget
MSB har, på regeringens uppdrag, årligen redovisat en nationell risk- och förmågebedömning. Redovisningen av uppdraget har främst grundats på de statliga myndigheternas samt landstingens redovisningar baserade på sina risk- och sårbarhetsanalyser. Sedan 2011 har uppdraget kompletterats med scenarioanalyser i enlighet med EU-kommissionens riktlinjer för riskbedömning.

I redovisningen 2016 har ytterligare underlag vägts in i analysen, bland annat från Riksrevisionens granskning av länsstyrelsernas krisberedskap samt ett antal analyser och utvärderingar genomförda av MSB.

Källa: MSB

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng