2020-08-24

Passerkontroll - Del 1 av 3

Marknaden för passerkontroll är under stark förändring

Den ökande efterfrågan inom passerkontrollområdet har under de senaste åren drivits av företagsförvärv och den pågående transformationen från analog till digital teknik, enligt Memoori.

Den ökande efterfrågan inom passerkontrollområdet har under de senaste åren drivits av företagsförvärv och den pågående transformationen från analog till digital teknik, enligt Memoori.

Det har sagts förut, men nu händer det. Så kan man sammanfatta läget när man talar om dagens trender för fysisk passerkontroll.

Molnlösningar, öppna plattformar, integration och affärsmodeller som bygger på försäljning av passerkontroll som tjänst sätter allt mer prägel på marknaden.

Detektor och Securityworldmarket.com har årligen rapporterat om passerkontroll under hela 2000-talet. Det har talats mycket om förändringar, men hänt förhållandevis lite under dessa år. Trenderna som presenterats har byggt på kommentarer från företrädare för globalt ledande tillverkare inom produktområdet. År efter år har vissa trender betonats, men i praktiken inte haft den förväntade genomslagskraften.

Covid-19 bromsar

Passerkontrollmarknaden har under de senaste åren haft en stark tillväxt. Enligt marknadsanalysföretaget Memooris senaste rapport omsatte den globala marknaden för passerkontroll över 8 miljarder dollar under 2019, vilket innebar en tillväxt på 8,2 procent i jämförelse med föregående år. Då rapporten publicerades i december 2019 är prognoser för fortsatt tillväxt utan hänsyn till pågående pandemi. Utan covid-19 skulle världsmarknadens samlade försäljning därmed landa på 12 miljarder dollar 2024, baserat på en tillväxt (CAGR) på 8,48 procent, enligt Mermoori. Den prognosen måste nog skrivas ner så småningom, när vi vet mer om coronasmittans effekter på världsekonomin.

Tillväxtfaktorerna består

Men även om tillväxten skruvas ner till följd av pandemin kommer tillväxtkurvan så småningom att på nytt peka uppåt. För detta borgar det fortsatta teknikskiftet till IP-nätverk, det ökande behovet av integration och användningen av de allt bättre biometri-läsarna samt integration med identitetshantering och system för building management. Men det kommer i slutändan att kräva en viss standard för kunder och begränsade möjligheter för integration och skalbarhet.

ACaaS – vinner mark

Den ökande efterfrågan inom passerkontrollområdet har under de senaste åren drivits av företagsförvärv och den pågående transformationen från analog till digital teknik, enligt Memoori. Förutom den ökande försäljningen av nätverksbaserade produkter har marknadens tillväxt också påverkats uppåt på grund av ökad förekomst av aktörer som applicerar en affärsmodell baserad på passerkontroll som tjänst (*ACaaS). Under 2019 uppskattar Memoori att försäljningen av passerkontroll som tjänst ökade med 20 procent. Kraftfulla investeringar görs i molntjänster och allt fler av de ledande tillverkarna registrerar tredjepartsleverantörer som kan generera försäljning av programvara.

I rapporten framgår också att utvecklingen mot passerkontroll som tjänst hittills bromsats av slutanvändarnas preferens att äga sitt eget system och hantera det på egna servrar. Men samtidigt blir det allt fler som ser över totalkostnaden för att äga och underhålla ett passersystem under hela dess livslängd (**TCO) när de ska ersätta gamla passersystem. Det leder till valet mellan att göra en investering i att äga passersystemet eller att betala en månadsavgift för passerkontroll som tjänst. Trenden är tydlig att tjänstemodellerna blir allt mer attraktiva, enligt Memoori, som i sin slutsats menar att tillverkare som föredrar att fortsätta att satsa på proprietära passerkontrollprodukter motverkar fortsatt tillväxt, då traditionella leverantörsbundna system innebär begränsade alternativ för slutkunderna.

Den ökande användningen av de allt bättre biometriläsarna är en tillväxtfaktor.
Den ökande användningen av de allt bättre biometriläsarna är en tillväxtfaktor.

Integration expanderas

Utvecklingen mot öppna system banar väg för ökad integration och Memoori konstaterar att integration med andra fysiska säkerhetssystem och med byggnadsautomationssystem (BAS) har blivit ett allt vanligare krav från kunderna. Marknadsundersökningsföretaget menar vidare att det finns en växande efterfrågan på passerkontrollsystem som också kan hantera building management, då passersystemet exempelvis har viktig information om personal och besökare i en eller flera byggnader, vilken kan komma till användning i en nödsituation och medverka till snabb och effektivt utrymning.

Trög bransch

I jämförelse med videoövervakning har produktområdets passerkontroll eftersläpning när det exempelvis gäller IP-baserade öppna plattformar har varit slående. Ett skäl till det är att passerkontroll är ett produktområde där de dominanta spelarna i olika länder varit lokala specialiserade tillverkare som huvudsakligen levt på sin hemmamarknad. Proprietära lösningar har tjänat deras syften väl, eftersom det har försvårat för andra aktörer att ta sig in på exempelvis den svenska marknaden, där det finns ett flertal utvecklare och tillverkare av passerkontrollsystem. Att investera i öppenhet har helt enkelt inte varit nödvändigt för dessa aktörer. Därför är det inte förvånande att IP-videoövervakningsföretaget Axis med den nätverksbaserade dörrkontrollen AXIS A1001 introducerade marknadens första Onvif-kompatibla lösning för fysisk passerkontroll.

Slutet för proprietära lösningar

Nu är läget på väg att förändras. Kunder vill inte stängas in i ett system, de kräver öppna plattformar. I en tid där Internet of Things (IoT) är den stora övergripande trenden kommer proprietära system att få svårt att hävda sig. Den utvecklingen påskyndas inte minst av att multinationella bolag gör allt fler företagsförvärv på marknaden för passerkontroll och därmed får access till allt fler lokala marknader.

Proprietära system – det vill säga stängda operativplattformar som gör att integration ofta kräver omfattande omprogrammering eller modifiering av programvara – är på väg att tappa mark till förmån för nätverksanslutna produkter baserade på öppna plattformar. I en artikel på securityinfowatch.com summerar Per Björkdahl, ordförande för standardiseringsorganisationen Onvif och Bob Dolan, teknikchef på Security Solutions hos Anixter, betydelsen av den pågående digitaliseringen för passerkontrollsektorn och även för andra sektorer och branscher. De skriver att ”en industri som omfattar och planerar för sömlös anslutning kommer att vara väl rustad för att dra fördel av detta snabbt föränderliga landskap”.

Applikationer styr – inte produktleverantörer

Författarna menar att dagens slutanvändare kräver bekvämlighet och sömlös anslutning från enhet till enhet och att de vill veta vad systemet kommer att göra, hur mycket det kommer att kosta att driva och hur det passar för teknikuppdateringar och uppgraderingsstrategier. De vill helt enkelt välja en helhetslösning som uppfyller deras nuvarande och kommande mål.

Det betyder att produktval ska göras utifrån vad som fungerar bäst för den aktuella applikationen och inte begränsas av den befintliga infrastrukturen. Kunderna vill också kunna hantera alla säkerhetsuppgifter som de anser vara avgörande eller viktiga i sitt nuvarande överordnade system utan kostsamma tillägg, menar artikelförfattarna i artikeln.

Kraftfulla investeringar görs i molntjänster och allt fler av de ledande tillverkarna registrerar tredjepartsleverantörer som kan generera försäljning av programvara.
Kraftfulla investeringar görs i molntjänster och allt fler av de ledande tillverkarna registrerar tredjepartsleverantörer som kan generera försäljning av programvara.

Funktionerna är i fokus

Med det sagt kan man säga att funktionerna blivit kärnan i kundbehoven. Det betyder att kunderna efterfrågar system och produkter som svarar upp mot kraven på interoperabilitet, vilket i sin tur banar väg för öppna plattformar som kan optimera förutsättningarna för ökad integration. Utöver integration med videoövervaknings- och inbrottslarmsystem som är relativt vanligt idag så kan man förvänta sig mer integration av enheter och kringutrustning som inte bara härrör till säkerhetssystem. För att detta ska ske krävs öppna protokoll men också internationella standards som länder och tillverkare av olika slag kan skapa och enas om att följa, menar Per Björkdahl och Bob Dolan.

Memoori instämmer i ovanstående resonemang i sin rapport om den globala marknaden för fysisk säkerhet. Där konstateras att branschen tidigare varit motvillig att anta mer öppna standarder, men att ledande leverantörer på senare åt blivit mycket mer öppna. Analytikerna menar därför att utvecklingen mot mer öppenhet nu kommer att ta fart.

Hög prioritet på cybersäkerhet

Cybersäkerhet är en stor fråga för aktörerna inom elektroniska system för den fysiska säkerhetsmarknaden. Enligt marknadsundersökningföretaget IHS är passerkontrollsystem den typ av säkerhetssystem som är mest vanlig när det gäller integration i BMS-plattformar. Redan 2017 användes nästan 30 procent av försäljningen av passerkontrollutrustning – inklusive läsare, dörrkontroller och elektroniska lås – i en BMS-plattform, enligt IHS.

Passerkontrollsystem kan samla in och tillhandahålla högkvalitativ information till BMS-plattformen, till exempel vilka som befinner sig i byggnaden, var de är och hur de rör sig i byggnaden. IHS betonar också att passerkontrollsystem och plattformar för identitetshantering är teknologi som ger startkommandot för de åtgärder som användaren måste vidta när en viss person har kommit in i en byggnad – och därför är de så viktiga.

Ökad sårbarhet

Enligt Statista, en leverantör av marknads- och konsumentdata, förväntades den totala installerade basen för IoT-anslutna enheter 2019 att globalt uppgå till 26 miljarder och 2025 kommer den nå 75 miljarder enheter. Med så många uppkopplade enheter och system och så mycket information att skydda så ökar sårbarheten väsentligt och behovet av en stark cybersäkerhetsplan är därför av högsta prioritet.

Fotnot:
*ACaaS står för Access Control as a Service
**TCO betyder Total Cost of Ownership


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng