2017-02-12

Kammarrätten kritisk till förslag om drönare med kameror

Kammarrätten efterlyser en ”mer utförlig analys av hur ett starkt integritetsskydd ska kunna garanteras om kamerautrustade drönare undantas från kameraövervakningslagens tillämpningsområde”.
Justitiedepartementet har i en promemoria föreslagit att drönare inte ska omfattas av kravet på tillstånd i kameraövervakningslagen. Enskildas personliga integritet ska i stället skyddas av reglerna i personuppgiftslagen.

I ett remissyttrande från kammarrätten står det dock de frågor om den enskildes integritetsskydd som behandlas i promemorian kräver noggranna överväganden. Kammarrätten menar vidare att "dessa frågeställningar behövt belysas ytterligare."

Kammarrätten tar som exempel att justitiedepartementets promemoria konstaterar att "det är av avgörande betydelse att kamerautrustade drönare inte används på ett sätt som kränker den personliga integriteten, att detta säkerställs genom regleringen i personuppgiftslagen samt att det ankommer på den som använder drönartekniken att säkerställa att användningen inte leder till något men för enskild, vilket bl.a. kan ske genom en tydlig märkning av vem drönaren tillhör"

Kammarrätten menar dock att det är oklart hur tillsynen i praktiken ska gå till när det gäller kamerautrustade drönare eftersom dessa kan befinna sig på sådant avstånd från de personer som kan uppleva sig övervakade att eventuell märkning inte kan uppfattas.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng