2019-12-28

Här är Brå:s nya uppdrag 2020

Regeringen har beslutat om de anslag som gäller för Brås verksamhet under budgetåret 2020.

Internationell jämförelse av dödligt skjutvapenvåld

Brå ska göra en jämförande studie av skjutningar och andra våldsmetoder vid dödligt våld i Sverige och ett antal andra länder i Europa. I uppdraget ingår att analysera nivåerna och utvecklingen av dödligt skjutvapenvåld, att relatera detta till andra våldsmetoder vid dödligt våld samt att i den utsträckning det är möjligt beskriva det dödliga skjutvapenvåldet utifrån uppgifter om brottsoffrens kön, ålder etc. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 16 december 2020.

Brott i nära relation
Brå publicerade 2014 en nationell kartläggning av brott i nära relation, det vill säga av en partner eller f.d. partner. Kartläggningen gjordes inom ramen för Nationella trygghetsundersökningen (NTU), och utformades så att den skulle kunna återupprepas. Under 2017 reviderades metoden för NTU genom att insamlingsförfarandet ändrades från i huvudsak telefonintervjuer till post- och webbenkäter, samtidigt som urvalet utökades. För att kartläggningen av brott i nära relation ska kunna återupprepas krävs därför ett visst utvecklingsarbete. Brå får i uppdrag att förbereda för att en nationell kartläggning av brott i nära relation ska kunna genomföras i samband med den datainsamling av NTU som äger rum 2021. Brå ska till regeringen (Justitiedepartementet) redovisa vilka förberedelser myndigheten har vidtagit senast den 28 augusti 2020.

Fördjupad studie om hatbrott
Brå ska genomföra en eller flera fördjupade studier om hatbrott som ska fördjupa kunskapen om hatbrottslighetens omfattning och karaktär, utsatta individers och gruppers behov eller rättsväsendets hantering av hatbrott. Studierna ska komplettera hatbrottsstatistiken, som fr.o.m. 2019 publiceras vartannat år. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Justitiedepartementet) senast i samband med årsredovisningen för 2020.

Statsbidrag för förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism
Brå ska enligt regeringsbeslut (Ju2019/03561/KRIM) förbereda inordnandet av uppgiften att handlägga och fatta beslut om statsbidrag för förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism. Regeringen uppdrar nu åt Brå att genomföra överföringen respektive inordnandet av uppgiften att handlägga och fatta beslut om statsbidrag för förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism i Brå från och med den 1 januari 2020. Båda uppdragen ska redovisas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 31 januari 2020. Av redovisningen ska det framgå hur uppgiften har organiserats och personella konsekvenser av förändringen.

Rättsväsendets informationsförsörjning (RIF)
Brå ska, tillsammans med övriga berörda myndigheter, fortsätta arbetet att utveckla rättsväsendets informationsförsörjning enligt den gemensamma plan (Ju2019/03164/KRIM) som myndigheterna har redovisat till regeringen. Tillsammans med berörda myndigheter ska Brå senast den 1 oktober 2020 till regeringen (Justitiedepartementet) vidare redovisa vilka gemensamma utvecklingsinsatser som myndigheterna avser att genomföra under 2021.

Prognoser
Brå ska redovisa prognoser för 2020–2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den 10 februari, 4 maj, 27 juli och 23 oktober.

Källa: Brå

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng