2009-06-02

Gemensamt utvecklingsprogram för räddningstjänsten och SOS Alarm

- Genom SOS Alarms nya teknikplattform skapas nu löpande ett unikt och heltäckande underlag kring räddningstjänstärenden i hela landet. Detta borde kunna användas mer för forskning och annan kunskapsutveckling kring larmprocessen.

Studier av hur dess olika delar samverkar och förbättras kan ha stor betydelse för att förstärka grunden för kvalitetsmål och oberoende jämförelser. Det sa Sven-Runo Bergqvist, VD för SOS Alarm, vid Branddagarna i Falun på torsdagen.

Sven-Runo Bergqvist presenterade ett nytt treårigt handlingsprogram 2009-2011 för utvecklingssamarbetet mellan SOS Alarm och den kommunala räddningstjänsten. Programmet bygger på konferenser runt om i landet under vintern och våren 2009 då erfarenheter redovisades från alla de lokala samarbetsgrupper som finns mellan räddningstjänsten och de 18 SOS-centralerna i landet. Programmet har antagits av SOS Alarms styrelse och utformats i samråd med förbundet Sveriges Kommuner och Landstings sakkunniggrupp för räddningstjänstfrågor.

Programmet omfattar ett drygt tiotal områden där räddningstjänsten och SOS Alarm gemensamt ska utveckla det lokala samarbetet från larm till insats. Systematisk användning av digital teknik, förlarm, enhetliga larmplaner, ökad kompetensutveckling och kontakt, samverkan kring Rakel samt utlarmning av flexibla enheter är några exempel. Detta har i vissa fall kunnat halvera tiden för utlarmningen.

- Vad som händer mellan larm och påbörjad insats borde bli föremål för mer forskning. På samma sätt är samverkan med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) viktig för att utveckla statistiken på området. Det gäller t.ex. att hitta brytpunkten mellan å ena sidan snabbheten i utlarmningen och å den andra exaktheten i informationen om vad som inträffat och var insatsen behövs, menade Sven-Runo Bergqvist.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng