2016-05-27

"Företagsledningen blundar för riskerna med verksamhetsavbrott"

En överväldigande majoritet av anläggningschefer på svenska företag anger att ett driftsstopp i den verksamhetskritiska infrastrukturen påverkar företaget mycket negativt, samtidigt visar samma företag stora brister i sin styrning och kontroll av sina anläggningar. Det visar en ny undersökning från säkerhetsföretaget Coromatic.
Verksamhetskritiska anläggningar är benämningen på den infrastruktur som måste finnas för att stötta verksamhetens centrala kraft- och dataförsörjning och därmed säkerställa att till exempel tågbolagens tåg rullar, att sjukhusen kan operera, att bankerna kan betala ut löner och att samhällets vattenförsörjning fungerar utan avbrott.

Undersökningen genomföres online med hjälp av undersökningsbolaget Mistat under perioden januari – mars 2016. över 330 chefer för verksamhetskritiska anläggningar på stora och medelstora företag i Norden inom alla branscher svarade. Respondenterna hade chefspositioner inom IT, fastighetsskötsel eller ekonomi.

Närmare hälften (49 procent) av de svarande har under de senaste två åren inte genomfört en konsekvensanalys (BIA) kring affärsriskerna med avbrott i sina verksamhetskritiska anläggningar. Nästan lika många (45 procent) svarande att de under de senaste två åren drivit sina anläggningar utan mätbara tjänstenivåer, så kallade SLA (Service Level Agreement).

Samtidigt är medvetenheten kring affärsriskerna med ett avbrott stor. Drygt 70 procent av de tillfrågade anläggningscheferna anger att avbrott i en verksamhetskritisk anläggning har stor eller mycket stor negativ inverkan på företagets övergripande verksamhet. Var fjärde svarande anger att hela företagets verksamhet skulle riskeras vid ett avbrott.

– Det är tydligt att företag och myndigheter inser att det är helt avgörande för organisationens överlevnad att den kritiska infrastrukturen fungerar. Samtidigt blundar ledningen för behovet av att säkerställa driften, vilket är mycket alarmerande, säger Göran Egnell, ansvarig för rådgivningstjänster på Coromatic.

I undersökningen framkom även att hela 37 procent av de som svarat undvikit att genomföra investeringar i verksamhetskritisk infrastruktur med anledningen att kraven på investeringsunderlagen är för komplexa.

– Att merparten av anläggningscheferna inser det affärskritiska i sin infrastruktur samtidigt som de undviker att investera i den, illustrerar problemet på ett bra sätt. Hos många organisationer saknas ett tydligt ägarskap av den kritiska infrastrukturen. Ofta har flera olika funktioner ett delat ansvar, vilket skapar otydlighet. Precis som att frågor som rör ekonomi, personal eller försäljning tas upp på ledningsnivå, så borde även driften av verksamhetskritiska anläggningar ha en given plats på ledningsgruppens agenda då den kan hjälpa eller stjälpa ett företags framtid om den inte hanteras korrekt, avslutar Göran Egnell.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng