2009-01-13

Fler anmälningar om gatuvåld ska klaras upp

Andelen polisanmälningar om ”gatuvåld” som klaras upp skulle kunna öka från dagens 16 procent till över 30 procent om polisen arbetade mer effektivt med att utreda dem. Nu läggs de flesta anmälningarna ned trots att många av dem har potential att klaras upp. Det framgår av rapporten Misshandel mellan obekanta, som Brå gjort på uppdrag av Rikspolisstyrelsen, och som utkommer i dag.

Ett typiskt fall av misshandel mellan obekanta eller det som kallas ”gatuvåld” utspelas en helgnatt mellan två unga, berusade, svenska män som inte är missbrukare eller har ett kriminellt förflutet och orsakas av en dispyt mellan parterna. Misshandeln resulterar ofta i små fysiska skador där målsäganden inte behöver uppsöka sjukhus.

I dag klaras endast 16 procent av anmälningarna upp, det vill säga leder till åtal. Övriga ärenden läggs ner, främst av polisen och i vissa fall av åklagaren. Brå:s riksrepresentativa studie av cirka 600 ärenden visar att det i 60 procent av de nedlagda ärendena fanns en eller flera givande/fruktbara utredningsåtgärder som inte hade
vidtagits. Till exempel att man inte har hört ett vittne som fanns på platsen.

– Även om misshandeln är lindrig är det viktigt för både offrets och allmänhetens förtroende för rättsväsendet att polisen vidtar rimliga utredningsåtgärder för att klara upp brottet, säger Stina Holmberg, chef för enheten för utvärderingar på Brå.

Tidskrävande ärenden prioriteras bort
Risken att ärendet bortprioriteras är större ju mer arbete som krävs för att klara upp brottet. Generellt minskar chansen markant att ett ärende blir utrett om det inte redan från början finns en misstänkt person, även om det finns flera givande/fruktbara utredningsåtgärder att vidta.

– Drastiskt uttryckt tyder studien på att det i dag inte räcker med att ett misshandelsärende mellan obekanta är möjligt att utreda, det ska också vara lätt att utreda för att det ska bli fullständigt utrett av polisen, säger Anna Eksten författare av rapporten.

Andra ärenden som löper ökad risk att bortprioriteras är de som är lindriga, innehåller en motanmälan eller de där målsäganden inte vill samarbeta.

– Det är också allvarligt att risken ökar att ett ärende bortprioriteras om de inblandade parterna är av utländsk härkomst. Jag har inte hittat någonting i analysen som tydligt förklarar dessa skillnader, säger Anna Eksten, men det finns skäl för polisen att gå vidare och analysera orsakerna.

Polisen har i dag sämre förutsättningar att klara upp brotten
Polisen tar idag upp betydligt fler anmälningar mot målsägandens vilja än för några år sedan. Det framgår när Brå jämför dagens anmälningar om gatuvåld med dem från 2001. Anmälningar som initierats av polisen mot målsägandes vilja har generellt sämre
förutsättningar att utredas och klaras upp. Att polisen i större utsträckning tar upp denna typ av anmälningar förklarar 40 procent av ökningen i antalet anmälda fall av misshandel mellan obekanta sedan år 2001.

Insatser direkt på brottsplatsen ökar chansen för uppklaring Brå tar i sin rapport upp flera olika förslag till hur polisen kan öka uppklaringen.

– Det finns en klar potential för polisen att öka uppklaringen genom ett mer effektivt utredningsarbete, säger Anna Eksten. I viss utsträckning kräver det mer utredningsresurser. Men vår bedömning är att det finns en hel del som kan förbättras utan att det behöver kosta mer.

Bland annat lyfter Brå fram betydelsen av att polisen samlar in så mycket information som möjligt direkt på brottsplatsen, så kallade förstahandsåtgärder. Brå tar också upp möjligheten att införa någon form av checklista för att garantera att utredningsåtgärderna genomförs samt föreslår polisen att i större utsträckning ta vara på den kunskap som finns inom organisationen och ge feedback på brister och styrkor i arbetet mellan de olika leden i ärendegången.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng