2017-03-28

En miljard i anslag gav höjd krisberedskapsförmåga

År 2016 fördelade MSB drygt en miljard kronor till statliga myndigheter, landsting, kommuner och frivilliga försvarsorganisationer för olika utvecklingsprojekt från anslag 2:4 Krisberedskap. MSB:s samlade bedömning i sin uppföljning är att "krisberedskapsförmågan hos berörda aktörer har höjts".
"Samverkan mellan aktörerna har breddats och fördjupats. Länsstyrelserna har gett stöd till kommunerna i deras krisberedskapsarbete och kommunerna har stärkt sin förmåga med bidrag av anslaget. Samverkan inför allvarliga händelser har utvecklats inom och mellan länen", skriver MSB.

Enligt myndigheten har även samverkan med Norge utvecklats i och med sammankoppling mellan Rakel och Nödnett. Kommunikationen har övats med norska aktörer och Rakel-kommunikationen är ett stöd i de samverkansformer som utvecklats i de två gränslänen Dalarna och Jämtland.

Under 2016 slutfördes 108 utvecklingsprojekt av myndigheterna som i första hand bedöms ha stärkt befintlig förmåga. Flest projekt har syftat till att stärka inriktning och samordning. Projektens främsta målgrupper har varit berörd samhällssektor samt regionala och lokala aktörer.

Enligt MSB har 42 av alla 207 projekt varit till nytta i hanteringen av inträffade händelser under året: i många fall under flyktingkrisens slutskede, men även vid allvarliga sjukdomsutbrott hos djur, störningar rörande livsmedel och dricksvatten, avbrott i transporter och el, samt vid väderhändelser.

De frivilliga försvarsorganisationerna (FFO) har genomfört 114 uppdrag under 2016 som finansierats av anslaget. Vid flera händelser har myndigheterna använt deras stöd i hanteringen.

I uppföljningen har anslagets effekter beskrivits utifrån MSB:s inriktning för anslaget. Det gör det lättare att jämföra vad aktörerna har åstadkommit och vad som återstår att fortsätta arbeta med.

− Det finns behov i inriktningen som projekten skulle kunna möta bättre, men det visar ju också att anslaget är viktigt och behövs för att aktörerna ska kunna fortsätta stärka samhällets krisberedskapsförmåga, säger Kristina Westerdahl, handläggare på MSB, som också har genomfört uppföljningen.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng