2016-02-13

Effektivare alarmering av polis, räddningstjänst och ambulans

Regeringen har beslutat om kommittédirektiven för en samordnad alarmeringstjänst. Stefan Carlsson, landshövdingen i Kalmar län, kommer inom kort att utses som särskild utredare med uppdrag att i flera olika avseenden se över systemet för alarmering av polis, räddningstjänst och ambulanssjukvård.
– Att alarmering kan ske så effektivt och samordnat som möjligt är grundläggande för att människor snabbt ska kunna få hjälp vid nödsituationer, säger inrikesminister Anders Ygeman.

– Alarmeringsverksamheten är en samhällsviktig verksamhet som i alla lägen måste fungera på ett säkert och effektivt sätt. Det finns ett tydligt behov av en effektivare och bättre samordnad alarmering, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Regeringens inriktning är att en nationell alarmeringsfunktion med ensamrätt ska kunna ta emot och behandla larm som kräver omedelbara hjälpinsatser från samhällets sida; exempelvis vid bränder, trafikolyckor, ingripanden vid våldsbrott eller vid livshotande sjukdomstillstånd.

Dessutom bör alarmeringsfunktionen regeringen kunna hantera en rad andra uppgifter inom ramen för samhällets skydd mot olyckor och krisberedskap så som att sammanställa och tillhandhålla gemensamma lägesbilder vid större händelser samt utföra informations- och varningstjänster riktade till allmänheten vid allvarliga olyckor och kriser.

– Det glädjer mig att landshövding Stefan Carlsson har tackat ja till uppdraget som särskild utredare, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Utredaren ska föreslå en lämplig organisationsform för den nationella alarmeringsfunktionen, om det ska vara en statlig förvaltningsmyndighet eller ett bolag som bör kunna ansvara för funktionen. Utredaren ska dock oberoende av vilken organisationsform som förordas utarbeta fullständiga förslag till både en myndighets- och en bolagslösning.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2017.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng