2018-01-12

Domstolsdatalagen anpassas till EU:s dataskyddsförordning

Regeringen har överlämnat en remiss till Lagrådet med förslag på hur domstolsdatalagen, som reglerar domstolarnas behandling av personuppgifter, ska anpassas till EU:s dataskyddsförordning.

Den 25 maj 2018 ersätter EU:s dataskyddsförordning den svenska personuppgiftslagen och skapar ett enhetligt regelverk inom EU för behandling av personuppgifter.

Domstolsdatalagen innehåller regler om domstolarnas behandling av personuppgifter. I lagrådsremissen föreslår regeringen de ändringar som behövs i domstolsdatalagen för att anpassa den till EU:s dataskyddsförordning. De flesta av de föreslagna ändringarna är en direkt följd av att dataskyddsförordningen ska börja tillämpas och att personuppgiftslagen kommer att upphävas.

Regeringen föreslår bland annat att varje domstol ska ha ett dataskyddsombud, som är en särskilt utsedd person som ska se till att domstolarna följer reglerna om dataskydd. Enligt regeringen innebär förslagen en förstärkning av enskildas skydd för den personliga integriteten.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 25 maj 2018.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng