2018-12-04

Domstol: Västerås kommun får kamerabevaka Bäckby torg

Foto: Einarspetz (CC BY-SA 4.0)

Förvaltningsrätten har beviljat Västerås kommun tillstånd till kamerabevakning av Bäckby torg. Tillståndet gäller mellan kl. 16.00 och kl. 03.30 varje dag och lagring av inspelade bilder medges i 30 dagar.

Länsstyrelsen beslutade den 13 september 2017 att bevilja Västerås kommuns ansökan om tillstånd till kamerabevakning av Bäckby torg i Västerås. Syftet med kamerabevakning var att "förebygga, förhindra och utreda brott samt skapa trygghet för medborgarna". I beslutet medgavs inspelning av bilder dygnet runt och lagring av bilder i två månader. Beslutet överklagades till förvaltningsrätten där Datainspektionen yrkade att kommunens ansökan skulle avslås i sin helhet.

Nu har Förvaltningsrätten beslutat att ge Västerås kommun tillstånd till kamerabevakningen, men med vissa begränsningar. Tillstånd medges endast under de tider då de flesta våldsbrotten och skadegörelserna på platsen äger rum, mellan kl. 16.00 och kl. 03.30. En längre lagringstid av inspelade bilder än 30 dagar är enligt förvaltningsrätten inte heller nödvändig för att uppnå syftet med bevakningen.

Målet har prövats enligt den nya kamerabevakningslagen som trädde i kraft den 1 augusti 2018. Enligt lagen ska tillstånd till kamerabevakning ges om intresset av sådan bevakning väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli bevakad. Vid bedömningen ska det särskilt beaktas bland annat om bevakningen behövs för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet eller utreda brott på en brottsutsatt plats.

– Skälet till att tillstånd medges är att förvaltningsrätten har bedömt att Bäckby torg är en sådan brottsutsatt plats där det finns behov av kamerabevakning för att bland annat förebygga, förhindra och utreda brott. När syftet med kamerabevakningen ställs mot de integritetsintressen som gör sig gällande i målet väger intresset av att kunna bevaka platsen tyngre än den enskildes intresse av att inte bli bevakad, säger rättens ordförande rådmannen Lena Björner.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng