2019-07-03

Domstol: Inga ordningsvakter i Vallgraven i Göteborg

Foto: Eddie Granlund

Förvaltningsrätten ändrar inte polismyndighetens beslut – det föreligger inte ett särskilt behov av ordningsvakter inom Vallgraven i Göteborg

Göteborgs kommun ansökte om ordningsvakter inom fyra områden inom Vallgraven i Göteborg; Brunnsparken, Gustav Adolfs torg, Kanaltorget och Kronhusparken. Polismyndigheten avslog ansökan. Beslutet överklagades av Göteborgs kommun, som anförde att det finns ett särskilt behov av ordningsvakter till följd av de ordningsstörningar som förekommer inom det sökta området.

Förvaltningsrätten i Göteborg har nu beslutat att inte ändra Polismyndighetens beslut.

"Enligt förarbeten utgör den aktuella lagregeln ett undantag som ska tillämpas restriktivt", säger Maria Jolfors Detert, rådman.

I mål om förordnade av ordningsvakter ska förvaltningsrätten göra en sammanvägning av styrkan hos de särskilda intressen som påkallar bevakning av speciellt slag, vikten av att direkta polisuppgifter förbehålls polisutbildad person och av de möjligheter som i praktiken föreligger att avdela polismän för den bevakningsuppgift som är aktuell.

I detta fall har Polismyndigheten uppgett att de har möjlighet att fördela resurser till det aktuella området. Vidare påkallar ordningsstörningarnas art i form av allvarliga lagöverträdelser i huvudsak polisiära insatser. Förvaltningsrätten har mot bakgrund av detta bedömt att kommunen i detta fall inte visat att lagens krav på att det ska finnas ett särskilt behov för att förordna ordningsvakter är uppfyllt.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng