2018-12-19

DI: krävs ingående analys av integritetsrisker i förslag till FRA-lag

Datainspektionen välkomnar nya lagar för personuppgiftshantering i Försvarsmaktens och FRA:s verksamheter men efterlyser en mer ingående analys av hur skyddet av den personliga integriteten påverkas.

En utredning har på uppdrag av Försvarsdepartementet tagit fram förslag till nya lagar och förordningar som ska reglera hur Försvarsmakten och Försvarets Radioanstalt (FRA) får hantera personuppgifter. Datainspektionen yttrar sig nu över förslaget och anser att det krävs en mer djupgående analys av integritetsriskerna i förslaget.

– Lagar som minskar integritetsskyddet får bara införas om behovet av lagen är så starkt att det minskade skyddet framstår som proportionerligt. Det måste utredningen kunna påvisa, säger Jonas Agnvall som är jurist på Datainspektionen.

I sitt yttrande konstaterar Datainspektionen att både Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt har verksamheter som ur ett integritetsperspektiv är mycket känsliga och som till stora delar omfattas av sekretess, vilket gör att enskilda har svårt att ta tillvara sina integritetsintressen.

Utredningen föreslår att all hantering av personuppgifter hos Försvarsmakten ska omfattas av den nya lagen, även personuppgifter som används för ren administration. Datainspektionen anser att dataskyddsförordningen, GDPR, bör gälla för administrativ behandling av personuppgifter.

– Utredningens förslag avviker från andra förslag. Exempelvis har de brottsbekämpande myndigheterna en särskild registerförfattning som styr den huvudsakliga verksamheten men ska i övrigt, till exempel i administrativ verksamhet, följa dataskyddsförordningen. Så borde det vara även för försvaret, säger Jonas Agnvall.

Datainspektionen menar också att myndigheten bör få möjlighet att använda sanktionsavgifter vid en överträdelse av lagarna.

– Det är viktigt att Datainspektionen som tillsynsmyndighet har effektiva verktyg för uppdraget.

Datainspektionen har till uppgift att se till att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter. Genom sina yttranden kan Datainspektionen påverka lagförslag och förstärka skyddet för den personliga integriteten.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng