2013-10-21

Datainspektionen kommenterar förslag till sprängämneskontroll

I Sverige kommer det under nästa år att krävas tillstånd för att sälja och köpa kemiska ämnen som kan användas för tillverkning av sprängämnen. Datainspektionen kommenterar nu förslaget.
Europaparlamentet och rådet har antagit en förordning om försäljning och användning av så kallade sprängämnesprekursorer, vilket är kemiska ämnen som tillsammans med andra ämnen kan användas för tillverkning av sprängämnen.

Förordningen innebär att det i Sverige kommer att ställas krav på tillstånd vid försäljning och innehav av sådana ämnen. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) föreslås bli tillståndsmyndighet.

Datainspektionen har granskat förslaget på hur förordningen ska kompletteras i Sverige och har ett antal synpunkter när det gäller den lämplighetsbedömning som ska göras av den som vill köpa dessa kemiska ämnen och hur personuppgifter ska hanteras av tillståndsmyndigheten.

Bland annat framgår det inte i utredningen om så kallade känsliga personuppgifter, som exempelvis avslöjar politiska åsikter, kommer att hanteras då man bedömer en sökandes lämplighet. Om sådana uppgifter ska registreras måste det noggrant kontrolleras att det finns stöd i lagen att göra det.

Tillståndsmyndigheten måste även se till att de IT-system som används för hanteringen av tillstånd uppfyller personuppgiftslagen. Det ska kunna gå att begränsa användarnas behörigheter så att de enbart kan ta del av information som de behöver för att sköta sina arbetsuppgifter. Vad som sker i IT-systemen ska loggas och myndigheten måste systematiskt granska loggarna för att beivra otillåten användning.

Datainspektionen flaggar också för riskerna som uppstår när integritetskänsliga personuppgifter flyttas mellan olika myndigheter.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng