2018-11-24

Björn Eriksson vill se en enad säkerhetsbransch

I den mån jag kan bidra även efter att jag klivit av som ordförande så vill jag naturligtvis göra det, säger Björn Eriksson.

Björn Eriksson har varit ordförande för Säkerhetsbranschen sedan organisationen bildades 2013. I april 2019 ska en ny ordförande väljas och Björn Eriksson har valt att inte kandidera för en ny period.

– Det har varit några väldigt roliga och spännande år och mitt engagemang för de frågor vi drivit kom- mer jag bära med mig även när jag formellt har lämnat organisationen, lovar Björn Eriksson.

Björn Eriksson betonar att säkerhet är något som engagerat honom så länge han kan minnas. Han menar vidare att åren som rikspolischef och som ordförande för Säkerhetsbranschen gett honom en bredd och ett djup som gjort trygghetsfrågorna ännu mer intressanta för honom.

Du närmar dig slutet av din tid som ordförande för Säkerhetsbranschen som varat i fem år.  Hur vill du beskriva branschorganisationens utveckling den här tiden?

– Mest slående är att vi tagit plats i det o entliga rummet. Det andra är att vi bit för bit har kom- mit närmare våra medlemsföretag och lyckats leverera allt mer nytta. Det tredje är att behovet av såväl bemannade tjänster som teknik från den privata säkerhetssektorn har ökat markant.

Vad har ni specifikt lyckats bäst med under ditt ordförandeskap?

– Vi har skapat en relation med såväl myndigheter som de politiska partierna i såväl regering som opposition. Vi har blivit en röst som allt fler lyssnar på. Bakom det ligger ett hårt arbete där vi drivit frågor via massmedier och andra forum så som Almedalen och olika säkerhetsmässor.

– Jag tror också att vårt arbete för våra medlemsföretag, som syftar till fler och bättre affärer, blivit tydligare och mer uppskattat.

Vilka opinionsfrågor tycker du att ni lyckats uppnå något med?

Framför allt har vi lyckats med att pro lera bevakningsbolagen som en resurs som kan avlasta polisen och därmed göra den mer e ektiv. Vi har haft en förtroende- full dialog med såväl företrädare för regeringen som polismyndigheten i den här frågan. Även när det gäller synen på kameraövervakning har vi lyckats bra, inte minst tack vare ett bra samarbete med den oss vår närstående tankesmedjan SNOS som framgångsrikt drivit på för en förändrad lagstiftning när det gäller kamerabevakning.

Vad är mindre bra?

– Att vi fortfarande förökar oss genom delning, det vill säga med hjälp av specialförbund.

Vad menar du?

– Paraplyorganisationen Swesec har i år blivit en associerad medlemsorganisation i Säkerhetsbranschen. I Swesec ingår era olika branschorganisationer som exempelvis SLR, Svebra och Semgroup. Det är klart det vore bra om vi kan samla alla dessa medlemsföretag på helt och fullt under en och samma branschförening på riktigt. Det har vi ännu inte lyckats med även om vi närmat oss varandra genom detta associerade medlemskap.

Hur ser du på att Securitas har lämnat Säkerhetsbranschen och att er bevakningsbolag valt att endast vara medlemmar i Säkerhetsföretagen?

– Det är tråkigt att Securitas har valt att stå utanför Säkerhetsbranschen för att istället engagera sig i de viktiga samhällsfrågorna via Säkerhetsföretagen. Klart jag önskar att vi lyckats hålla ihop Säkerhetsbranschen fullt ut här. Så det kan vi inte vara nöjda med.

Hur ser du på att Säkerhetsföretagen driver frågor på samma sätt som Säkerhetsbranschen?

– Det är bra att Säkerhetsföretagen jobbar för samma mål som vi i Säkerhetsbranschen gör. Men vi skiljer oss åt på en punkt och det är att vi är en ren intresseorganisation för alla företag i säkerhetssektorn, från bevakningsbolag till larminstal- lationsföretag. Säkerhetsföretagen är huvudsakligen en arbetsgivarorga- nisation för bevakningsföretag som även driver branschfrågor.

Är det inte bra att ni arbetar på varsin kant för vissa gemensamma mål?

– Det är klart att det inte är optimalt, men vi måste respektera och förhålla oss till det. På sikt måste dock begreppet säkerhetsbranschen uppträda i en gemensam skepnad om vi inte ska uppfattas som vaga. Därför bör vi hitta en konstruktiv väg som kan leda till en gemensam struktur.

Hur ska den se ut?

– Till att börja med skulle det kunna vara ett samtalsforum eller en arena där vi tillsammans kan diskutera frågor som rör såväl bevakning som tekniklösningar och hitta gemensamma svar så att säkerhetsbranschen blir mer samstämmig i sin kommunikation med regering och myndigheter och andra berörda aktörer samt i den offentliga debatten.

Men kan ni verkligen hitta en sådan väg, ni är ju konkurrenter?

– Det kan uppfattas så, men det finns inte utrymme att konkurrera utan att samverka. Istället bör vi vara ödmjuka. Visst kan jag, med min bakgrund, tycka att det är överraskande med en organisation som arbetar både med arbetsgivarfrågor och branschfrågor, men egentligen är det inte så viktigt. Helt avgörande är om vi trots allt drar åt samma håll. Manuella tjänster och teknik vävs allt mer in, inte minst med den snabba utvecklingen av artificiell intelligens och annan intelligent teknik. Därför kan inte bevakning och teknikföretag gå skilda vägar.

När gonggongen går i april nästa år är du fri att överlåta åt andra att hitta lösningar för en enad säkerhetsbransch. Hur ser du på det?

– I den mån jag kan bidra även efter att jag klivit av som ordförande så vill jag naturligtvis göra det. Säkerhetsfrågor brinner jag för och jag ser en stor potential i den privata sektorn när det gäller att skapa ett tryggare samhälle.

Och annars då, vad kommer hålla dig sysselsatt den senare delen av 2019?

– Jag står till förfogande att fortsätta som Riksidrottsförbundets styrelseordförande. Därutöver har jag ett par andra styrelseengagemang samt några opinionsbildande uppdrag som jag trivs utmärkt med.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng