2013-08-22

29 miljoner kronor till forskning om krisledning

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) satsar 29 miljoner kronor de närmaste åren till två forskningsprojekt som koordineras av Försvarshögskolan. Forskningen ska ge ökad kunskap om effektiv ledning och samverkan vid kriser.
Under perioden 2013–2017 kommer två projekt som koordineras av Försvarshögskolan att finansieras med totalt 29 miljoner kronor.

Projektet Situationsanpassad ledning och samverkan utifrån ett designlogiskt helhetsperspektiv kommer att utveckla kunskap för framtidens ledningskoncept samt ta fram metoder för att analysera och utvärdera ledning och samverkan. Forskningen koordineras av Ledningsvetenskapliga avdelningen, Försvarshögskolan.

– Vi har en stabil grund att stå på. Ledningsforskningen på Försvarshögskolan är sprungen ur forskning för Försvarsmakten, men många resultat är allmängiltiga även för krissituationer . På samma sätt kommer många resultat i detta projekt även vara giltiga i den militära domänen, säger professor Martin Holmberg vid Militärvetenskapliga institutionen, Ledningsvetenskapliga avdelningen.

övriga medverkande är Lunds universitet och FOI. Projektet beviljas totalt 18 miljoner kronor under perioden.

Projektet Governing for societal resilience kommer att studera effekter av samverkan i nätverk vid krishantering samt vilka faktorer som påverkar samarbete mellan organisationer. Forskningen koordineras av forskargruppen CRISMART vid Försvarshögskolan.

– Med dessa båda projekt skapas ett unikt kompetenscenter runt Försvarshögskolan som vi tror kan driva lednings- och samverkansforskningen framåt under lång tid, säger Fredrik Bynander, vetenskaplig ledare vid CRISMART.

övriga medverkande är Uppsala, Utrecht och Utah universitet samt Stockholm Resilience Center. Projektet finansieras med totalt 11 miljoner kronor 2013–2017.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng