2013-03-20

27 allvarliga nationella risker

MSB har lämnat över den första nationella riskbedömningen till regeringen. I den identifieras 27 allvarliga risker som kan skapa allvarliga störningar i samhället om de inträffar. Hittills har sju scenarier analyserats djupare i rapporten, som exempelvis långvarig värmebölja, störningar i livsmedelsförsörjningen och dammbrott. Rapporten innehåller också en bedömning av krisberedskapsförmågan.
På regeringens uppdrag har MSB fortsatt det arbete med en nationell riskbedömning som påbörjades 2011 och har nu utvecklat en arbetsprocess och metod för riskbedömningar av händelser som kan få stora konsekvenser på nationell nivå. Arbetet ska bidra till en ökad medvetenhet och ytterligare stärka samhällets krisberedskapsförmåga.

I rapporten som nu släppts identifieras 27 särskilt allvarliga risker som skulle få stora konsekvenser för samhället, allt från konsekvenser av naturolyckor till störningar i transporter, omfattande bränder och skolskjutningar.

Hittills har MSB utvecklat tänkbara scenarier för sju av dessa risker som sedan har analyserats och bedömts utifrån konsekvenser och sannolikhet. Under 2013 fortsätter arbetet med att analysera fler av de 27 riskerna.

– Analyserna har gett nya kunskaper om beroendeförhållanden i samhället och bidrar till en bättre övergripande bild av risker som Sverige har att förhålla sig till. Det återstår dock att genomföra ytterligare analyser för ett antal av de 27 händelser som MSB bedömt som särskilt allvarliga innan det går att fastställa vilka som är de allvarligaste riskerna mot Sverige, säger Magnus Winehav, MSB.

– Syftet med riskbedömningen är att skapa en gemensam förståelse kring allvarliga risker och deras konsekvenser i Sverige. Det fortsatta arbetet kommer att kunna ge vägledning om hur vi ska prioritera resurser för samhällsskydd och beredskap i framtiden, men också öka möjligheterna till samverkan kring risker och riskhantering med andra medlemsländer inom EU, säger generaldirektör Helena Lindberg.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng