#TRYGGHETNU – programmet


Trygghet nu logo

Välkommen till #TRYGGHETNU 2018

– konferens om behovet av säkerhet och integritetskydd

Trygghetskamerans dag var ett mycket populärt event där behovet av att använda säkerhetskameror ställdes mot intresset att skydda människor mot integritetsintrång.

Den 21 mars på Clarion Hotel Stockholm tar arrangörerna konceptet ett steg till. Då lanseras nämligen konferensen #TRYGGHETNU som har samma grundtema som sin föregångare – men med ett bredare perspektiv.

Det handlar om behovet av att säkra verksamhet eller individer mot olika typer av hot och hur det eventuellt kan stå i juridisk konflikt med integritetsskyddet. Hur bör brottsbekämpning och säkerhetsbehov viktas mot integritetsintresset?

PROGRAM

8:00 Registrering och frukost

9:00 Inledning

Kristina Axén Olin och Lennart Alexandrie, som representerar arrangörerna SNOS och Securityuser.com, önskar alla välkomna och gör en kort redogörelse för vad dagen har att bjuda.

9:05 Integritetsbehov och brottsbekämpning – ständigt en avvägning

Säkerhetsbranschens ordförande Björn Eriksson ger ett historiskt perspektiv på diskussionen kring rättsväsendets behov av möjligheter till effektiv brottsbekämpning när det kolliderar med vår uppfattning om skydd av den personliga integriteten.

Talare:Björn Eriksson, ordförande SäkerhetsBranschen.

9:20 Hur ser allmänheten på kameraövervakning – vad är integritetskränkande?

Att staten värnar människors personliga integritet avspeglas i vår lagstiftning och är själva huvudanledningen till att vi har en kamerabevakningslag som begränsat användningen av säkerhetskameror på allmän plats. Hur ser då allmänheten på säkerhetskameror – är de ett integritetshot?

Markus Lahtinen säkerhetsforskare på Lunds universitet, gör en sammanfattning av allmänhetens uppfattning om kameror och integritet, baserad på en undersökning som Sifo gjorde i samarbete med Lunds universitet 2017.

Talare:Markus Lahtinen, säkerhetsforskare Lunds Universitet.

9:40 Förenklas företagens kameraövervakning när den regleras via GDPR?

I förslaget till ny kamerabevakningslag slopas den generella tillstånds­ och anmälningsplikten för kamerabevakning. Tillstånds- och anmälningsplikten framöver kommer inte gälla privata företag som kameraövervakar i sin kommersiella verksamhet. Det innebär dock inte att det är fritt fram att sätta upp säkerhetskameror.

Istället ankommer det på företagen att själva att göra en bedömning av hur kamerabevakningen överensstämmer med aktuella regler i den nya kamerabevakningslagen och dataskyddsförordningen (GDPR). Bryter man mot GDPR – som blir lag i Sverige den 25 maj – då kan man drabbas av en kraftig administrativ sanktionsavgift, som saknas i tidigare lagstiftning kring kameraövervakning.

Talare:Anna Hofling Johansson, advokat, Advokatfirman Vinge.

10:10 Paus

10:25 GDPR – tillsynsmyndighetens syn på hur kameraövervakning och passerkontroll ska bedrivas?

Datainspektionen blir tillsynsmyndighet för både nya kamerabevakningslagen och EU-dataförordningen (GDPR) som blir svensk lag den 25 maj. Hur ser Datainspektionen på sin roll? Hur påverkar GDPR möjligheterna att använda säkerhetskameror och annan säkerhetsteknik, exempelvis ID-och passerkontroll?

Talare:Nils Henckel, jurist, Datainspektionen.

10:55 Varför ska polisen få bedriva kameraövervakning utan tillståndsprövning?

Polisen har varit starkt kritisk mot kamerabevakningsutredningens förslag på ny lag, där tillståndsplikt för polisens kameraövervakning kvarstår. En ny utredning har tillsatts för att se över om huruvida polisens kameraövervakning ska omfattas av tillståndsplikt eller anmälningsplikt. Men hur viktigt är kameraövervakning för polisen och varför är myndigheten så negativ till tillståndsplikt för sin kameraövervakning?

Talare:Anders Hall, utvecklingschef vid polisens nationella operativa avdelning och Joakim Söderström, nationellt ansvarig för polismyndighetens kameraövervakning.

Anders Hall
Anders Hall
Joakim Söderström
Joakim Söderström

11:20 Kamerabevakningsutredningen

Regeringen har nyligen tillsatt en utredning som har till uppgift att föreslå ytterligare åtgärder som kan underlätta kameraövervakning som sker i brottsbekämpande syfte. Syftet är att brottsbekämpande myndigheter på ett flexibelt och verksamhetsanpassat sätt ska kunna använda sig av kameraövervakning. Utgångspunkten är att tillståndsplikten ska ersättas med någon form av anmälningsplikt.

Hur bedrivs utredningen och vilka utmaningar står utredaren inför?

Talare: Hovrättslagmannen Johan Sjöö, särskild utredare i Kamerabevakningsutredningen.

11:45 Hur ser regeringen på kameraövervakning?

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson berättar om hur regeringen ser på kameraövervakning i brottsbekämpande syfte. Han kommer också att redogöra för vad som har gjorts under mandatperioden och vad som pågår när det gäller kameraövervakning.

Talare:Morgan Johansson, justitie- och inrikesminister.

12:05 Lunch

13:15 Årets Trygghetsambassadör

13:25 GDPR – en risk för ökad brottslighet mot företag och organisationer

Vid offentliga upphandlingar och rekrytering till säkerhetsklassade befattningar genomför stat och kommuner kontroller för att undvika att kriminella personer och deras verksamheter anlitas. Fler branscher och verksamheter är också i behov att säkerställa personers vandel. För att skydda en verksamhet är bakgrundskontroll vid anställning viktig. Möjligheten att inhämta information kring personers bakgrund är avgörande. Påverkar GDPR denna möjlighet?

Talare:Henrik Carlbark, VD på Valida och expert på rekrytering och bakgrundskontroller.

13:50 Offentlighetsprincipen – bedragarnas favoritverktyg?

Bedrägerier är ett växande problem. Många gånger underlättas bedrägerier av en allt för generös offentlighetsprincip. Hur går bedrägerierna till och hur underlättas de av offentlighetsprincipen? Hur kan man försvåra för kriminella att komma över handlingar och uppgifter som syftar till att möjliggöra brott? Vilka åtgärder skulle behöva göras om man vill prioritera brottsprevention?

Talare:Jan Olsson, Polisens Nationella Bedrägericenter (NBC).

14:15 Paus

14:30 Paneldebatt

Polisens kameraövervakning – ska den vara tillståndspliktig? Ska arbetsgivares möjligheter till att ta del av utdrag ur belastningsregistret vara större? Bör man se över offentlighetsprincipen och hur den tillämpas för att skydda människor mot brott?

Talare: Johan Pehrson (L), Kristina Axén Olin (M), Janne Flyghed, Professor i kriminologi, Stockholms Universitet, med flera.

Johan Pehrson
Johan Pehrson
Kristina Axén Olin
Kristina Axén Olin
Professor i kriminologi,  Stockholms Universitet
Janne Flyghed

Med reservation för eventuella programändringar.

Moderator under konferensen är Lennart Alexandrie, publisher AR Media International.

Alla deltagare är efter programtidens slut välkomna till mingel som sponsras av Corepixel.

För mer information kontakta Deniz Baykal
E-post:deniz.baykal@armedia.se
Tel: +46 73-987 53 33

Arrangörer:
SecurityUser.comSNOS - Säkerhet för Näringsliv och Samhälle
Sponsorer:
Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan