2023-05-02

Beyond Security – Del 5 av 6

Valet av nätverkskameror kan påverka hållbarheten

Nätverkskameror kan bidra till ökad hållbarhet för såväl det privata näringslivet som offentlig verksamhet. Men hållbar teknik är inte allt, för beställarna handlar det också om hållbara leverantörer, menar Karin Brits på Axis Communications.

Nätverkskameror kan bidra till ökad hållbarhet för såväl det privata näringslivet som offentlig verksamhet. Men hållbar teknik är inte allt, för beställarna handlar det också om hållbara leverantörer, menar Karin Brits på Axis Communications.

Allt fler organisationer antar alltmer hållbara metoder. Utvecklingen drivs till stor del av konsumenterna, från privatkunder till användare av offentliga tjänster som transporter eller hälso- och sjukvård. Med teknikens hjälp kan säkerhetsbranschens aktörer utgöra en positivt bidragande faktor till att organisationer når sina hållbarhetsmål, menar Karin Brits, Director Partner & End Customer Marketing, Axis Communications.

För en organisation som strävar mot högre hållbarhetsmål är det inte bara viktigt att hitta tekniska lösningar utan också hållbara leverantörer, enligt Karin Brits.

– Det är viktigt för en organisation att samarbeta med en teknikleverantör som de kan lita på för att upprätthålla sina värderingar inom hållbarhet. En organisations meriter kan undergrävas genom ett partnerskap som inte är hållbart, säger hon.

– Därför bör man som beställare kräva att teknikleverantören påvisar ett etiskt beteende genom alla sina relationer, förutom att utveckla produkter som minimerar miljöpåverkan. Respekt för människor är en av nycklarna till att uppnå hållbarhetsmål fastslår Karin Brits.

Multiverktyg för hållbarhet

På vilket sätt kan då kameror bidra till hållbarhet? Karin Brits lyfter fram en hälsoaspekt.

– Kamerateknik kan exempelvis hjälpa organisationer att öka tryggheten för sina anställda, säger hon och nämner kroppskamerornas roll för anställda i utsatta yrken där hot och våld förekommer.

– Kameror kan också tillhandahålla fjärrövervakning för att effektivt täcka flera platser, vilket bidrar till säkrare och hållbarare miljöer för ensamarbetande i områden med högre risk, kommenterar hon vidare.

Trygghetsskapande

Ett effektivt kameranät gagnar också allmänhetens trygghetskänsla.

– Kameror kan hjälpa till att förbättra situationsmedvetenheten, avskräcka brott samt förbättra utredningar när ett brott ägt rum.

Kameror har också en betydande roll för att öka trafiksäkerheten genom att identifiera olycksområden och att skapa förebyggande åtgärder. Dessutom kan trafikbrott och förseelser upptäckas och verifieras.

– Lägg därtill kamerornas betydelse för att snabbt samordna räddningstjänstens resurser i samband med trafikolyckor.

Optimera trafikplanering

Det som främst förknippas med hållbarhet är miljöpåverkan och åtgärder för att skydda planeten mot utsläpp.

– Här kan kameror som integreras med sensorer göra stor nytta genom att samla in och analysera data om utsläpp som kan hjälpa organisationer att nå uppsatta hållbarhetsmål. Det gäller särskilt för stadsplanerare då städer står för det mesta av såväl energikonsumtion som utsläpp, säger Karin Brits.

Att optimera trafikplanering genom att använda övervakning och datainhämtning om trafiken och dess utsläpp är ett vanligt tillvägagångssätt i städer över hela Europa för att förbättra luftkvaliteten och minska trängseln.

Operativ effektivisering

Kameror kan också bidra till operativ effektivisering inom kritisk infrastruktur och annan industriell verksamhet och därigenom skapa ökad hållbarhet.

– Det kan exempelvis uppnås genom att man övervakar områden inom en industrianläggning där utsläpp från förbränning av överskottsgaser eller skadliga läckage av olja eller kemikalier kan förekomma, förklarar Karin Brits.

För att säkerställa att själva kameranätverket fungerar med optimal effektivitet kan datakomprimeringsteknik användas för att minska energiförbrukningen samtidigt som kriminaltekniska detaljer, full upplösning och bildhastighet bibehålls.

Förnya ansvarsfullt

Det finns sålunda många hållbarhetsfördelar med att ha datainsamlande kameror, men det är också viktigt att hantera data klanderfritt ur en juridisk och etisk synvinkel. En uppkopplad kamera är alltid en risk, då enheten kan användas som en ingångspunkt av cyberbrottslingar.

– Därför bör man samarbeta med en kameraleverantör som har ett engagemang för stark cybersäkerhet. Det är också viktigt att den tilltänkta partnern kan demonstrera innovation som endast används etiskt och som inte kränker mänskliga rättigheter eller strider mot integritetslagar, säger Karin Brits som framhåller betydelsen av att kameratekniken utvecklas och designas i enlighet med GDPR och EU:s uppförandekoder som syftar till att upprätthålla etiska metoder.

Ärlighet och öppenhet

Så hur ska då företag och andra organisationer med hållbarhetsambitioner göra för att exempelvis välja kamerateknikpartner? Karin Brits menar att Ecovadis-rankingen är en användbar guide som ger en oberoende organisatorisk hållbarhetsvärdering, men framhåller också att förtroende för ett teknikpartnerskap också bygger på ärlighet och öppenhet i kommunikation och informationsutbyte.

– Hållbarhet innebär att nätverkskamerateknik bör baseras på en öppen plattform, vilket möjliggör enklare och transparent datadelning. En öppen källkodsplattform innebär också större potential för långsiktig skalbar utveckling.

Välj en hållbar partner

Karin Brits betonar avslutningsvis att kameratillverkaren bör använda ”gröna” och återvunna material så mycket som möjligt, samt ta bort farliga ämnen.

– Att tillverka en hållbar kamera säkerställer också en lång livscykel. Även när de byts ut kan kameror med lång livslängd återanvändas inom den cirkulära ekonomin, säger hon.

– Ett vanligt krav som ställs på leverantörer är förmågan att visa mål för reduktion av koldioxid och fossilabränslen. Framtida leverantörer av kamerateknik bör inkluderas i detta, konkluderar Karin Brits.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng