2023-04-28

Beyond Security – Del 1 av 6

Beyond security – en ny tillväxtmarknad för säkerhetsbranschen

Allt intelligentare säkerhetsteknik skapar kundnytta långt bortom säkerhet.

Allt intelligentare säkerhetsteknik skapar kundnytta långt bortom säkerhet.

Tekniska säkerhetslösningar har alltid handlat om att optimera skyddet genom tidig upptäckt av brott och rätt åtgärd. Men med dagens moderna datadrivna säkerhetssystem möjliggörs mycket mer än de rent brottsbekämpande funktionerna.

Med data som systemen samlar in kan säkerhetsleverantörernas kunder nu erbjudas operativa effektiviseringar som bidrar till såväl lönsamhet som hållbarhet.

Den digitala teknikens utveckling har på senare år inneburit att säkerhetsbranschen fått tillgång till kraftfullt ökad processorkraft och lagringskapacitet. I kombination med allt smartare sensorer och allt intelligentare analysmjukvara möjliggör dessa framsteg leveranser av säkerhetssystem med oöverträffad precision. Därutöver har teknikutvecklingen skapat grogrunden för en allt tydligare trend – nämligen den som kallas ”beyond security” – bortom säkerhet.

Molnlösningar resursoptimerar

Det är framför allt via molnbaserade tjänster för videoövervakning och passerkontroll som säkerhetskunder nu kan använda insamlad data för att resursoptimera verksamhetsdriften och därigenom effektivisera verksamhetsdrift, energiförsörjning, hållbarhet och förbättra lönsamheten.

Datainsamlaren

I en byggnad eller en fastighetsanläggning med en stor personalstyrka är ett modernt ID- eller passerkontrollsystem nödvändigt för att hålla koll på flödet av människor. Men passersystemet kan också var ett viktigt verktyg för att optimera nyttjandet av fastighetens olika lokaler, utrymmen och faciliteter.

Occupancy management

Occupancy management är den internationella termen för att hantera information om antal besökare och nyttjande av lokaler och utrymmen i en byggnad. Via passerkontrollsystemet samlas information in och lagras i en databas.

Datan – som kan presenteras i realtid via passersystemets mjukvara – innehåller information om byggnadens beläggning och innefattar exempelvis vem, var och när en person befinner sig i byggnaden. Informationen används för att hjälpa till att upprätthålla och kontrollera besöksflödet och nyttjandegraden ställt mot lokalens kapacitetsbegränsning. Under pandemin var det särskilt viktigt för att smidigt leva upp till kraven på social distansering.

Personalbesparingar

Med effektiv occupancy management kan energianvändning, underhåll och användningen av byggnadens olika faciliteter analyseras och optimeras. Med molnlösningar och remote-tjänster kan stora personalbesparingar göras då tillfälliga tillträden till områden och utrymmen snabbt kan distribueras på distans. Det kan exempelvis handla om att ge access till kontorsplatser, konferensutrymmen, matsalar eller gym. Gäster som får tillträde till sina rum på obemannade hotell är också ett exempel på användningsområde.

Gynnar hållbarhet

En effektiv occupancy managementlösning möjliggör optimerad energiförbrukning utifrån dataanalys kring exempelvis närvaron i lokalerna. Ventilation och värme kan minskas eller stängas ner vid tider då lokaler inte används.

Med molnlösningar och fjärrtjänster kan också personalbesparingar göras då man centralt snabbt kan distribuera tillfälliga tillträden till områden och utrymmen på distans. Det minskar också behovet av fysiska transporter och bidrar därmed till ökad hållbarhet.

Intelligenta kameror

De tekniska framstegen inom videoövervakning har en stor del i beyond security-trenden. Säkerhetskamerorna, som numera är kraftfulla sensorer, fångar inte bara bilder av hög kvalitet utan levererar – via av avancerad analys – metadata, det vill säga information om den videodata som kamerorna fångar. Det underlättar för brottsbekämpning men bidrar också till att säkerhetsbranschen kan bidra till sina kunders drifteffektivitet, inte minst genom att kombinera data från kameror med data från andra sensorer. Via ett sensoriskt nätverk som tillåter datadrivna beslut kan exempelvis temperatur, buller, luftoch vattenkvalitet, vibrationer och väder övervakas.

Inom industrin finns det gott om exempel där man använder den här typen av lösningar för processövervakning – inte minst för att stödja proaktivt underhåll.

Handeln i framkant Internationellt sett är detaljhandeln en sektor som ligger långt fram när det gäller att använda säkerhetssystem för att effektivisera den operativa verksamheten. Med metadata från kameror kan de mäta allt från antal personer i butiken till hur de rör sig samt få en bild av kunddemografin. Utifrån dessa metadata kan beslut om marknadsföring av särskilda erbjudande fattas.

Andra exempel på beyond security-lösningar i handeln är kameraövervakning som reagerar på om kassaköerna blir för långa så att personal kan tillkallas, liksom bevakning av kassatransaktioner.

Den förväntade vågen av obemannade butiker kommer ytterligare spä på behovet av intelligent kamerateknik för att optimera och säkra den operativa driften.

Det finns med andra ord många områden där säkerhetstekniken kan göra mer än säkerhetsnytta. Det gäller såväl kommersiella verksamheter som skattefinansierad service. Exempel på det senare är vården där kamerateknik i kombination med smarta sensorer möjliggör väsentliga effektiviseringar och framför allt används i äldrevården.

Tillväxtmarknad

Det är ingen tvekan om att kamerasystemens allt starkare processorkraft och lagringskapacitet – i kombination med AI-driven videoanalys – möjliggör tjänster som effektiviserar kundernas verksamhetsdrift som kan bidra till ökad lönsamhet och hållbarhet.

Paketerade i flexibla molnlösningar – med de stordriftsfördelar som följer – så kan beyond security-tjänster helt klart skapa en intressant tillväxtmarknad för säkerhetsintegratörer som ligger i teknisk och kommersiell framkant.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng