2024-05-23

Utredning för en säkrare hantering av explosiva varor

Regeringen ger en utredare i uppdrag att se över lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) i ett snabbspår. Målsättningen är att minska kriminellas tillgång till sprängmedel genom att förebygga och försvåra illegal hantering av explosiva varor.

Regeringen har fattat beslut om att tillsätta en utredning som ska lämna förslag om en mer ändamålsenlig tillståndsprövning samt en mer välfungerande och effektiv tillsyn över tillståndspliktig verksamhet rörande explosiva varor.

– Den nuvarande lagen om brandfarliga och explosiva varor är inte anpassad efter den negativa samhällsutvecklingen vi har i dag där grovt kriminella använder civilt sprängmedel i miljöer där tredje person dödas eller skadas allvarligt. Vi måste därför försäkra oss om att vi har ett robust system som minimerar risken för att sprängmedel hamnar i orätta händer, säger ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin.

– Sprängningarna är ett av de mest brutala uttrycken för den organiserade brottsligheten. För att sätta stopp för detta måste vi säkerställa att sprängmedel inte hamnar i orätta händer. Att få ordning på tillstånd och tillsyn är en central del i det, och därför är en översyn av den här lagstiftningen nödvändig, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

Ett av målen i Sveriges nationella strategi mot organiserad brottslighet innefattar att minska tillgången på explosiva varor. Minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin har fattat beslut om en utredning, ett så kallat särskilt prioriterat utredningsuppdrag, som ska se över några särskilt angelägna områden i LBE. I huvudsak kommer utredningen att fokusera på frågor om tillstånd och tillsyn vad gäller explosiva varor. En ändamålsenlig tillståndsgivning och en väl fungerande samt effektiv tillsyn kommer kunna bidra till att förebygga och försvåra att kriminella kommer över explosiva varor. I den årsuppföljning av LBE som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap genomför varje år konstateras återkommande att det finns brister i tillsynen. 2022 fanns totalt 3 750 tillstånd utfärdade av kommuner för explosiva varor, endast 352 tillsyner genomfördes samma år.

Utredaren har även i mån av tid möjlighet att ta upp andra frågor som hör samman med de frågeställningar som särskilt pekas ut i uppdragsbeskrivningen.

Utredningen är en så kallad bokstavsutredning. Utredningen ska redovisas senast 20 december 2024.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng