2024-06-15

Nya åtgärder mot brott som begås i och genom företag

Regeringen har beslutat om lagrådsremissen Bolag och brott. Lagrådsremissen innehåller förslag på åtgärder som syftar till att förebygga och bekämpa brott som begås i och genom företag.

– Företag, föreningar och stiftelser utnyttjas inom den organiserade brottsligheten, både som direkta brottsverktyg och som finansieringskällor. Det åtgärdspaket vi nu lägger fram innehåller viktiga verktyg för att försvåra för de kriminella att använda bolag för att begå brott och i förlängningen värna en sund och rättvis konkurrens, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

Förslagen innebär bland annat följande:

• Bolagsverket ska få bättre verktyg att genomföra kontroller och stryka felaktiga uppgifter i sina register. Verket ska få möjlighet att kräva att den som anmäler en företrädare, eller den som har blivit anmäld, infinner sig personligen. Samma möjlighet ska finnas vid kontroll av misstänkt oriktiga uppgifter i registren.

• Företagskapning ska kriminaliseras. Den som olovligen använder sig av en juridisk persons identitetsuppgifter i syfte att uppnå ekonomisk vinning ska dömas för brottet. Straffet ska vara böter eller fängelse i högst två år.

• Maxstraffet för brott mot målvaktsförbudet ska höjas från ett till två års fängelse.

• Förseningsavgifterna vid försenad inlämning av årsredovisningar ska höjas. Dessutom ska alla bostadsrätts-föreningar och andra ekonomiska föreningar lämna in sina årsredovisningar till Bolagsverket.

• Vissa nya regler om stiftelser ska införas i brottsförebyggande syfte. Det gäller bland annat målvaktsförbud och anmälningsplikt för revisorer vid misstanke om ekonomisk brottslighet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng