SNOS Logo
MEDIAPARTNER

Våra frågor


Bättre kameraövervakningslag

En stor majoritet av Sveriges befolkning är positiva till säkerhetskameror på offentliga platser. Forskning visar att kamerabevakning kan vara till stor hjälp för att utreda och förebygga brott (läs vår rapport om kameror och brottsprevention här).

Trots detta är det i dagsläget väldigt svårt att få tillstånd för att kameraövervaka på offentliga platser. Restriktionerna är särskilt starka när det gäller säkerhetskameror med kontinuerlig bildinspelning då detta anses vara ett större integritetsintrång.

Förra året lämnade regeringens utredare ett betänkande om en ny kamerabevakningslag som förhoppningsvis kommer att öka möjligheterna att använda säkerhetskameror. SNOS välkomnar detta, men menar också att det finns vissa brister med förslagen (läs vårt remissyttrande här).


Kontinuitetsplanering i publika bolag

Bränder, dataintrång, stöld av datorer, terroristhot, naturkatastrofer eller olyckor där ledningen omkommer är exempel på händelser som kan förstöra affärskritiska handlingar och lamslå eller tillintetgöra en verksamhet om kontinuitetsplaneringen är bristfällig. Då verksamheten inte längre kan bedrivas kan inte försäkringar täcka upp för aktieägarna.

Publika företag rapporterar i sina årsredovisningar hur de arbetar med sådant som finansiella, strategiska, operativa och juridiska risker. Det är dock endast ett fåtal företag som presenterar någon form av en strategiskt genomtänkt kontinuitetsplan och att de systematiskt arbetar med Risk Management (RM) på alla plan. Idag ställs det inte heller några krav på en sådan redovisning varken i aktiebolagslagen eller från bolagsverket eller andra myndigheter.

SNOS anser att de institutionella aktiehandlarna bör kräva att de bolag som de placerar i redovisar en genomtänkt kontinuitetsplan. Detta är viktigt för att aktiehandlarna ska kunna ta ansvar för de placeringar som de gör med exempelvis våra pensionspengar.


WEBBPLATSÖVERSIKT | INTEGRITETSPOLICY